Future City Flow

Diarienummer 2017-01046
Koordinator SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG - Ideon Science Park, Lund
Bidrag från Vinnova 7 774 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Ett avloppssystems primära funktion är att leda spillvatten till avloppsreningsverk. Flödet som benämns tillskottsvatten kan periodvis vida överstiga spillvattenflödet. Det kan orsaka stora kostnader för rening samt skapa behov av dyr utbyggnad. Syftet med projektet är att möjliggöra bättre hantering av tillskottsvatten. Målet är att utveckla ett beslutsstödsystem som kan beskriva sammanhang mellan aktion och verkan. Det ska förenkla informationsflödet mellan aktörer som utformar stadens vattenhantering genom att samla, sortera och visualisera data målgruppsanpassat.

Förväntade effekter och resultat

En förväntad effekt är förbättrad hälsa och ökad attraktivitet. Med bra prognoser och avancerade styrstrategier kan ex. snabb information om badvattenkvalitet levereras. Genom optimerad styrning undviks bräddning och genom bättre beslutsunderlag kan man skjuta upp eller undvika dyra investeringar i ny infrastruktur, investera smartare samt undvika omfattande kostnader som uppstår vid källaröversvämningar. Investeringskostnader kan sänkas med mer än 40 procent och översvämningsskador kan minimeras genom smartare styrning och smartare investeringar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i sex arbetspaket som ansvarar för utveckling av olika delar av beslutsstödsystemet. I varje arbetspaket ingår flera parter. En central del är att utveckla nyckel- och värderingstal. Nyckeltalen beskriver på ett jämförbart sätt hur problemet med tillskottsvatten ser ut och värderingstalen beskriver kostnads-/nyttoeffekten kopplat till dessa problem för olika typer av åtgärders placering och omfattning. En annan del i lösningen är att visualisera och målgruppsanpassa talen. I pilottest prövas sedan talen och användargränssnitt och målgruppsanpassas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.