Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Future City Flow

Diarienummer
Koordinator SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG - Ideon Science Park, Lund
Bidrag från Vinnova 7 774 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Ett avloppssystems primära funktion är att leda spillvatten till avloppsreningsverk. Ovidkommande vatten kan periodvis vida överstiga spillvattenflödet. Det kan orsaka stora kostnader för rening, utsläpp av föroreningar samt skapa behov av dyr utbyggnad. Syftet är att utveckla ett beslutsstödsystem som kan beskriva sammanhang mellan aktion & verkan. En fungerande plattform för beslutsstöd är nu på plats och testad live i både Göteborg och Helsingborg. Data är samlad, befintlig infrastruktur kan optimeras i realtid och framtidsscenario kan simuleras för optimal planering.

Långsiktiga effekter som förväntas

En förväntad effekt på sikt är förbättrad hälsa och ökad attraktivitet. Med bra prognoser och avancerade styrstrategier kan ex. snabb information om badvattenkvalitet levereras. Genom optimerad styrning undviks bräddning och genom bättre beslutsunderlag kan man skjuta upp eller undvika dyra investeringar i ny infrastruktur, investera smartare samt undvika omfattande kostnader som uppstår vid källaröversvämningar. Redan i pilotfas har bräddning minskats i Helsingborg och i Göteborgsregionen räknar man med minskade investeringsbehov i implementeringsfasen.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i sex arbetspaket som ansvarar för utveckling av olika delar av beslutsstödsystemet. En central del har varit att utveckla nyckel- och värderingstal. Nyckeltalen beskriver på ett jämförbart sätt hur problemet med tillskottsvatten ser ut och värderingstalen beskriver kostnads-/nyttoeffekten kopplat till olika simuleringar. I pilottest i Göteborg, Helsingborg och Trollhättan har talen prövats med hög träffsäkerhet. Stort fokus har också lagts på internationell exponering, vilket har resulterat i ett stort marknadsintresse.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 januari 2020

Diarienummer 2017-01046

Statistik för sidan