Förstudie kring regionala utbildningsinsatser - standardisering, ackreditering, immaterialrätt

Diarienummer 2018-02066
Koordinator SIS - SWEDISH STANDARDS INSTITUTE - SIS, Swedish Standards Institute
Bidrag från Vinnova 392 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering

Syfte och mål

Projektparterna Swedish Standards Institute (SIS), SEK Svensk Elstandard, Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen (ITS), Patent- och registreringsverket (PRV), samt Swedac genomför en förstudie som syftar till att ta klarlägga förutsättningar och förbereda för en utbildningsinsats på olika orter i Sverige, med målsättningen höja nå svenska innovationsaktörers kunnande om standardisering, ackreditering samt immaterialrätt.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av förstudien förväntas vara ett underlag i form av en projektplan som ska ligga till grund för en ansökan om genomförandet av de regionala utbildningsinsatserna. Projektplanen ska bl.a. definiera: Format och tidplan för utbildningsinsatser Deltagande parter och individer Samarbetsparter och arenor Budget och milstolpar Projekt och effektmål

Planerat upplägg och genomförande

Projektarbetet kommer att koncentreras till perioden april 2018 till juni 2018. Vi räknar med 1-2 fysiska möten samt flertalet telefon/webexmöten. Samordning mellan parterna är en viktig faktor redan i förstudien varför projektpartenas samverkan är viktig - deltagarna måste komma fram till en balanserad ambition som täcker alla intressenters vyer. Vidare kommer inventeringen av möjliga arenor och samarbetspartner runt om landet att ske, där vi räknar med att dialogen med dessa parter också kommer vara en väsentlig del av arbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.