Förstudie för en nordisk provvägsanläggning

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Göteborg
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

En nordisk provvägsanläggning kommer påskynda implementeringsprocessen och kan minimera risker och ge större förtroende för användning av mer innovativa lösningar, vilka i sin tur bidrar till ökad produktivitet och lägre kostnader för samhället. Förstudien har syfte att undersöka förutsättningar till en fast provvägsanläggning som kan erbjuda möjligheter för validering av kostnadseffektivare vägbeläggningar och konstruktioner. Anläggningen ska också kunna användas för validering av nya underhållsåtgärder och tekniklösningar i en verklig trafikmiljö.

Förväntade effekter och resultat

Snabbare och säkrare implementering av innovativa material, tekniska lösningar & metoder Minskade ekonomiska risker och ökat förtroende för användning av innovativa tekniska lösningar/metoder för tillståndsbedömning & uppföljning Effektivare metoder för att föryngra/förlänga livslängden av väginfrastruktur Ökad kunskap & kompetens med större möjlighet för kunskapsöverföring och kunskapsspridning. Större möjlighet för anpassning av väginfrastrukturen för att möta klimatförändringar & framtida fordon

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska initialt redovisa en internationell utblick över hur några provvägsanläggningar drivs idag. Därefter ligger fokus hos förstudien på att belysa möjliga affärsmodeller och driftsformer av en anläggning, vilket innefattar hur den kan dels finansieras initialt och dels över tiden med tanke bl.a. på omläggnings- och trafikantkostnader samt drift och underhåll. Förstudien skall också undersöka möjligheter för internationellt samarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.