Forskningsbaserade sociala innovationer vid Karolinska Institutet

Diarienummer 2018-01347
Koordinator Karolinska Institutet - Division of Innovative Care Research, Department LIME
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation - development and testing
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Syftet med detta projekt har varit att lägga en grund för ett stödsystem för forskningsbaserade sociala innovationer, i detta fall vid Karolinska Institutet (KI). Detta för att bredda möjligheterna att skapa samhällsnytta utifrån olika forskningsfält. Det övergripande målet med projektet har varit att ta fram en genomarbetad och förankrad plan för hur den nuvarande innovationsstrukturen bör kompletteras och expanderas för att möta de behov som finns hos forskare vars discipliner idag är underrepresenterade i innovationssystemet.

Resultat och förväntade effekter

Vi har skapat oss en god bild av vilken potential till social innovation som finns vid KI samt vilka stödbehov forskare har. Vi har breddat vårt nätverk och lärt oss mer om existerande ramverk för att bedöma sociala innovationers genomslag. Utifrån insamlad kunskap har vi tagit fram ett förslag på hur KIs innovationsstruktur bör utvecklas. I förlängningen är de väntade effekterna att fler forskare ska ges stöd till att se innovationspotentialen i sin forskning, och till att sprida potentiella forskningsbaserade sociala innovationer med ökad samhällsnytta till följd.

Upplägg och genomförande

I projektet har vi arbetat utifrån fyra arbetspaket; 1) undersöka behov och potential för sociala innovationer vid KI 2) granska lämpliga metoder och indikatorer för utvärdering av innovationens genomslag i samhället. 3) utveckla ett nätverk av personer och organisationer som kan utgöra intressenter i arbetet 4) utarbeta en modell för en stödstruktur, som en del av KIs innovationssystem. Vi har arbetat med dessa arbetspaket parallellt och resultaten utgör tillsammans en bra grund för det fortsatta arbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.