Forskningsbaserade sociala innovationer vid Karolinska Institutet

Diarienummer 2018-01347
Koordinator Karolinska Institutet - Division of Innovative Care Research, Department LIME
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att genomföra Fas 1 i utvecklingen av en samarbetsmodell för stöd till forskningsbaserade sociala innovationer vid Karolinska Institutet (KI). Inom discipliner som t.ex. vårdvetenskap tas många idéer och potentiella innovationer fram som inte alltid är kommersialiserbara men som kan göra stor nytta, bl.a. genom att bespara samhällsresurser och bidra till välbefinnande. Målet med detta projekt är att i högre utsträckning än idag nyttiggöra och tillgängliggöra forskningsbaserade innovationer av social karaktär.

Förväntade effekter och resultat

I slutet av Fas 1 ska en modell för stöd till social innovation ha tagits fram, som en del av KIs innovationssystem. Modellen ska grunda sig i undersökta behov och potential vad gäller forskningsbaserade sociala innovationer inom KI, samt inkludera kunskap om metoder och indikatorer för utvärdering. Under projektperioden utvecklas också ett nätverk av personer och organisationer som kan utgöra referensgrupper, behovsägare och intressenter i arbetet.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet i Fas 1 delas upp i fyra arbetspaket. Samtliga genomförs under återstående del av 2018: - klargöra stöd- och informationsbehov samt potential för social innovation inom KI, - granska lämpliga metoder och indikatorer för utvärdering av samhällsgenomslag, - utveckla nätverket med användare och behovsägare, - föreslå organisatoriska strukturer för modellen - ta fram konkreta verktyg Projektet leds av personer knutna till avdelningen Innovativ Vård, i nära samarbete med KIs existerande innovationssystem.

Externa länkar

KI.se/lime/avdelningen för innovativ vård

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.