Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forskningsbaserade sociala innovationer vid Karolinska Institutet

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Division of Innovative Care Research, Department LIME
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt har varit att lägga en grund för ett stödsystem för forskningsbaserade sociala innovationer, i detta fall vid Karolinska Institutet (KI). Detta för att bredda möjligheterna att skapa samhällsnytta utifrån olika forskningsfält. Det övergripande målet med projektet har varit att ta fram en genomarbetad och förankrad plan för hur den nuvarande innovationsstrukturen bör kompletteras och expanderas för att möta de behov som finns hos forskare vars discipliner idag är underrepresenterade i innovationssystemet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har skapat oss en god bild av vilken potential till social innovation som finns vid KI samt vilka stödbehov forskare har. Vi har breddat vårt nätverk och lärt oss mer om existerande ramverk för att bedöma sociala innovationers genomslag. Utifrån insamlad kunskap har vi tagit fram ett förslag på hur KIs innovationsstruktur bör utvecklas. I förlängningen är de väntade effekterna att fler forskare ska ges stöd till att se innovationspotentialen i sin forskning, och till att sprida potentiella forskningsbaserade sociala innovationer med ökad samhällsnytta till följd.

Upplägg och genomförande

I projektet har vi arbetat utifrån fyra arbetspaket; 1) undersöka behov och potential för sociala innovationer vid KI 2) granska lämpliga metoder och indikatorer för utvärdering av innovationens genomslag i samhället. 3) utveckla ett nätverk av personer och organisationer som kan utgöra intressenter i arbetet 4) utarbeta en modell för en stödstruktur, som en del av KIs innovationssystem. Vi har arbetat med dessa arbetspaket parallellt och resultaten utgör tillsammans en bra grund för det fortsatta arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01347

Statistik för sidan