Förbättrade processflöden genom digital fångst av skogsråvarans egenskaper

Diarienummer
Koordinator STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK - Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut Uppsala
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Syfte och mål

Studien syftar till att undersöka om processeffektivitet och produktkvalitet kan förbättras genom att knyta ihop skog och industri i en digital flödesmodell där beräknade vedegenskaper används för att matcha råvara med slutprodukt. Målen inkluderar att kartlägga intressanta egenskaper, undersöka användbarheten och potentialen i digitala beskrivningar av råvarans egenskaper samt skriva en ansökan till uppskalningsprojekt. Alla projektmål får anses uppfyllda och resultaten indikerar potential, vilket har fångats i en ny ansökan för uppskalning och breddning av konceptet.

Resultat och förväntade effekter

Förväntningarna på studien var att försök i produktionsmiljö skulle indikera om projektidén har potential att användas i skarp drift. Nyttan för skogssektorn bygger på att planering och styrning av avverkningsobjekt baserat på egenskapsdeklarationer ökar andelen efterfrågade egenskaper i råvaran till varje enskild produkt. Resultaten från genomförbarhetsstudien visar god överensstämmelse mellan beräknade och uppmätta egenskaper, vilket stärker hypotesen att modellen är användbar i praktisk drift. Ett brett konsortium står bakom en ansökan om uppskalning av konceptet.

Upplägg och genomförande

Studien genomfördes i stort sett enligt plan i nära samverkan och dialog med företagen i konsortiet. Datainsamlingen för ett av företagen drog ut på tiden, vilket ofta utgör en risk i kortare projekt. Detta kunde dock hanteras inom projektet och båda företagens data kunde i slutänden analyseras. I projektplanen ingick en plan för uppskalning av konceptet ifall resultaten såg lovande ut. Detta var ett bra arbetssätt för att säkerställa att goda idéer tas vidare. Diskussioner med företagen i workshopform fungerade väl.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 september 2017

Diarienummer 2017-03212

Statistik för sidan