Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrade processflöden genom digital fångst av skogsråvarans egenskaper

Diarienummer
Koordinator STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK - Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut Uppsala
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Syfte och mål

Studien syftar till att undersöka om processeffektivitet och produktkvalitet kan förbättras genom att knyta ihop skog och industri i en digital flödesmodell där beräknade vedegenskaper används för att matcha råvara med slutprodukt. Målen inkluderar att kartlägga intressanta egenskaper, undersöka användbarheten och potentialen i digitala beskrivningar av råvarans egenskaper samt skriva en ansökan till uppskalningsprojekt. Alla projektmål får anses uppfyllda och resultaten indikerar potential, vilket har fångats i en ny ansökan för uppskalning och breddning av konceptet.

Resultat och förväntade effekter

Förväntningarna på studien var att försök i produktionsmiljö skulle indikera om projektidén har potential att användas i skarp drift. Nyttan för skogssektorn bygger på att planering och styrning av avverkningsobjekt baserat på egenskapsdeklarationer ökar andelen efterfrågade egenskaper i råvaran till varje enskild produkt. Resultaten från genomförbarhetsstudien visar god överensstämmelse mellan beräknade och uppmätta egenskaper, vilket stärker hypotesen att modellen är användbar i praktisk drift. Ett brett konsortium står bakom en ansökan om uppskalning av konceptet.

Upplägg och genomförande

Studien genomfördes i stort sett enligt plan i nära samverkan och dialog med företagen i konsortiet. Datainsamlingen för ett av företagen drog ut på tiden, vilket ofta utgör en risk i kortare projekt. Detta kunde dock hanteras inom projektet och båda företagens data kunde i slutänden analyseras. I projektplanen ingick en plan för uppskalning av konceptet ifall resultaten såg lovande ut. Detta var ett bra arbetssätt för att säkerställa att goda idéer tas vidare. Diskussioner med företagen i workshopform fungerade väl.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 september 2017

Diarienummer 2017-03212

Statistik för sidan