Förbättrade processflöden genom digital fångst av skogsråvarans egenskaper

Diarienummer 2017-03212
Koordinator STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK - Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut Uppsala
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Syfte och mål

Studien syftar till att förbättra skogsindustrins processeffektivitet och produktkvalitet genom att knyta ihop skog och industri i en digital flödesmodell där styrning av träd och stockar med beskrivna vedegenskaper anpassas till industrins efterfrågan. Målet med projektet är att sätta upp och utvärdera en sådan digital flödesmodell för att styra träd (eller delar av träd) med passande vedegenskaper till den produkt eller industri där egenskaperna är mest efterfrågade.

Förväntade effekter och resultat

Specifikation av skogsråvarans egenskaper som en del av en utvecklad modell för produktionsstyrning har potentialen att förbättra många skogsindustriella processer och produkter, t.ex. effektivare massaproduktion och utvecklade kvaliteter. I en framtida bioekonomi där fler produkter framställs från skogsråvara blir det ännu viktigare att känna till råvarans egenskaper för maximal resurseffektivitet och hållbarhet. Idén har tidigare testats i simuleringsmiljö med lovande resultat. Utveckling inom digitalisering möjliggör nu ett test i industriell miljö.

Planerat upplägg och genomförande

Data samlas från avverkningsobjekt där egenskaper hos de avverkade träden beräknas med modeller baserat på digitala indata från skogliga register, skördare och industrimätning. Informationen kopplas till egenskapsmätning med röntgenteknik. Workshops med industri och forskningsutförare genomförs för att identifiera nya möjligheter för olika industrigrenar samt lägga grunden för en framtida större FoI-satsning inom området. Projektet leds och genomförs av Skogforsk i samverkan med SCA och Stora Enso.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.