Förbättrad resurseffektivitet genom dynamiskt styrd utlastning

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 4 800 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - juli 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM

Syfte och mål

Målet med projektet är att förbättra resurseffektiviteten genom att tillämpa nyutvecklade dynamiska lastningskriterier som bättre kan hantera variationer i malmkvalitet och malmegenskaper, vilket leder till både ökade intäkter och kostnadsbesparingar.

Förväntade effekter och resultat

En förbättrad dynamisk dragpunktskontroll kommer att förbättra brytningsmetodens långsiktiga hållbarhet och resurseffektivitet genom att minska både malmförlust och gråbergsinblandning. Vilket leder till högre malmutbyte per produktionsnivå och bättre kontroll av metallhalten. Minskad gråbergsinblandning leder till minskade transporter av gråberg till ytan och därmed mindre miljöpåverkan. På lång sikt, kommer en bättre dragpunktsstyrning också att underlätta en snabb anpassning till förändrade marknadskrav.

Planerat upplägg och genomförande

Den planerade forskningsmetodiken kombinerar analys av litteratur, studier av befintliga modeller och styrsystem, workshops, ´data mining´, metodtester och undersökning av arbetsmetoder, intervjuer, modellutveckling och modelltester.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-01802

Statistik för sidan