Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättra hälsa, forskning och affärsmöjligheter genom evidensbaserade patientcentrerade hjälpmedel

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för tillämpad informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte och mål med projektet har uppfyllts. Projektet har identifierat en lösning med stor potential för samtliga parter. Projektet har definierat en plan för hur nya lösningar och processer skall kunna utvecklas och nyttiggöras. Relevanta behov hos berörda intressenter och användare har kartlagts. Projektet har genomfört en omvärldsanalys som visar behoven och förutsättningarna på en global marknad, inklusive hur vår egen lösning och upplägg förhåller sig till den. Vi har knutit ett flertal relevanta aktörer till projektet. Vi har även tagit fram ett utkast på avtal.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har identifierat en lösning med stor potential för patienten, hälso- och sjukvården och läkemedelsindustrin vilken analyserats med goda resultat. Lösningen har mycket goda möjligheter att ligga till grund för en vidareutvecklad lösning. Vi bedömer att det finns goda förutsättningar att nå de resultat- och effektmål som projektet satt upp. Projektet har genomfört en omvärldsanalys som visar att det finns stora behov inom det område vi verkar och goda förutsättningar för oss att lyckas relativt andra initiativ. Vi har knutit ett flertal relevanta aktörer till projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet har definierat en plan för hur nya lösningar och processer skall kunna utvecklas och nyttiggöras. Detta kommer att ske i samråd med den utökade projektgruppen där lösningarna först designas utifrån uppsatta mål, för att därefter utvecklas och sedan utvärderas med utgångspunkt i de olika aktörernas och användarnas definierade behov. Vi har knutit ett flertal relevanta aktörer till projektet för att säkra positiva resultat. Våra möjligheter att lyckas genomföra projektets intentioner är därför goda, inklusive vidareutveckling och spridning av lösningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00335

Statistik för sidan