Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FlexGate

Diarienummer
Koordinator Johanneberg Science Park AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2022 - juni 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets huvudsyfte var att utreda potential och utformning av flexibla mobilitetshus som kan samnyttjas till fler funktioner, över en längre tidsperiod och av fler aktörer och därmed öka nyttan och ekonomisk bärkraft. Ett stort antal relevanta behov kopplade till FlexGate-konceptet har identifierats och motsvarande funktioner och tjänster har utvärderats och prioriterats efter realiserbarhet m.a.p effekter, ekonomisk bärkraft, regelverk och praktisk genomförbarhet. Projektet tog också fram olika förslag på nästa utvecklingssteg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det finns en betydande efterfrågan på ökad funktionalitet jämfört med dagens mobilitetshus och behov finns redan i byggfasen. Detta betyder inte att tilläggstjänster kan erbjudas utan en noggrann analys av förutsättningar och att det finns hållbara affärsmodeller. Flexibilitet i användningen är avgörande för konceptet, även om det medför regulatoriska och tekniska utmaningar. Detta både för att optimera det ekonomiska värdet och för att snabbt kunna anpassa sig till framtida krav och behov. En central utmaning är att koordinera många intressenter över olika utvecklingsfaser.

Upplägg och genomförande

Ryggraden i projektet har varit 5 samskapande workshops med över 20 olika deltagande organisationer och företag. För att kunna arbeta med realistiska förutsättningar har analysen huvudsakligen tagit avstamp i den pågående utvecklingen av en ny stadsdel i Forsåker. Projektet har dessutom studerat ett förtätningsfall i ett socio-ekonomiskt svagare område för att identifiera skillnader i sådana tillämpningar. Workshoparbetet gav projektdeltagarna möjlighet till påverkan, lärande och nätverkande, men bilaterala diskussioner är viktiga komplement för en detaljerad analys.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 augusti 2023

Diarienummer 2022-03073

Statistik för sidan