En jämlik förlossningsupplevelse - en normkritisk analys av förlossningsvården på Södersjukhuset

Diarienummer 2018-01619
Koordinator Södersjukhuset Aktiebolag - Kvinnokliniken, avdelning 63
Bidrag från Vinnova 314 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normkritisk innovation - instegsprojekt

Syfte och mål

Syftet för projektet är att skapa förståelse för patientupplevelsen utifrån ett normkritiskt perspektiv med hänsyn till icke-kliniska och psykosociala aspekter av graviditet/förlossning. Arbetet med en jämlik vård för alla, kommer att baseras på den kunskap vi inhämtat från omvärldsanalys, patientupplevelser och lärande. Målet är att identifiera normkritisk innovationspotential inom förlossningsvården på SöS, och skapa nya normkreativa lösningar som kan vidareutvecklas och implementeras under 2019.

Förväntade effekter och resultat

Att lägga ett större fokus på icke-kliniska aspekter, inte bara som ett sidospår utan som en aspekt, kan ha lika stor påverkan på utfallet som den kliniska vården. Genom att öka förståelsen för individuella behov kan komplikationer/lidande längre fram minskas, bl a kejsarsnittsfrekvens och depressioner. Det är en komplex uppgift att utveckla framtidens förlossningsvård för de grupper som inte faller inom normen. Detta är möjligt med nytänkande - då vi är en del i Experio Labs satsning på tjänstedesign, både regionalt och nationellt, kommer arbetet kommuniceras och spridas i landet.

Planerat upplägg och genomförande

Övergripande projektledning kommer att ske från kvinnokliniken, som har uppgiften att knyta kontakt med relevanta aktörer och engagera resurser som behövs i steg 2. Del 1: Kartläggning och översiktsanalys av patientupplevelser - Utforska och identifiera behov/upplevelser samt normer - Observationer och skuggning av både patienter och personal - Intervjuer/workshops med patienter och personal Del 2: Framtagning av konceptidéer - Spridning av lärdomar, process och resultat, få feed-back - Färdigställande av prototyper för koncept/lösningar att jobba vidare med i steg 2

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.