Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En jämlik förlossningsupplevelse - en normkritisk analys av förlossningsvården på Södersjukhuset

Diarienummer
Koordinator Södersjukhuset Aktiebolag - Kvinnokliniken, avdelning 63
Bidrag från Vinnova 314 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Viktiga resultat som projektet gav

”Vården idag är inte alltid jämlik. Ibland för att patienter inte behandlas lika. Ibland för att patienter behandlas helt lika, fast de har olika behov och förutsättningar.” www.1177 Utmaningarna inom vården blir alltmer påtagliga med ett ökande patienttryck. Ökad mental ohälsa, ibland i kombination med socioekonomisk problematik, och fler patienter med annan kulturell bakgrund skapar en annorlunda behovsbild än tidigare. Kvinnokliniken och SÖS Innovation har gjort en normkritisk analys som fokuserar på mötet som sker mellan personalen och kvinnan/familjen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Arbetet resulterade i: Nya sätt att identifiera och beskriva patientgrupper baserade på mer subjektiva icke-kliniska aspekter som har stor betydelse Insikten att personalen saknar verktyg eller stöd för att diskutera/förbättra möten med patienter Återkoppling om hur de reflekterande workshops som hållits gjort att personal redan upplever skillnad i hur de ser på patienterna Konkreta idéer för att utveckla ett icke-kliniskt träningskoncept och dialogverktyg som på lång sikt kan spridas till andra vårdavdelningar. Andra kliniker har redan uttryckt intresse för projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes på antenatal/BB-avdelning 63, där observationer och intervjuer utförts samt normkritiska workshops med personal hållits. Två olika workshops anordnades: “Identifiera och kartlägga” samt “Byta perspektiv och testa alternativ”. Detta gav barnmorskor och undersköterskor möjlighet att reflektera och uttrycka tankar kring de kvinnor och familjer de möter på avdelningen. De fick också öva på en mer konkret situation genom en typ av rollspel och utforska huruvida det finns rum för förbättring i att hantera vårdsituationen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2018

Diarienummer 2018-01619

Statistik för sidan