Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

En intelligent e-tjänst för ställföreträdare

Diarienummer
Koordinator L12 Management AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudsyftet med projektet har varit att konkretisera vår idé om en e-tjänst för ställföreträdare. En idé som byggt på att tillvarata digitaliseringens möjligheter till effektivisering och ökad rättssäkerhet. Vi har även haft som mål att utveckla en prototyp, vår affärsmodell och vår kunskap om marknaden och tänkbara konkurrenter. Ett annat mål har varit att ta fram en strategi för att skydda vår idé och våra immateriella tillgångar. Innovativa startups 1 har hjälpt oss att komma betydligt längre på alla de områden vi haft som mål att uppnå, och vi har mer än väl uppnått projektets syfte.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har bekräftat behovet av att utveckla en intelligent e-tjänst som sätter huvudmännens rättssäkerhet i fokus, som effektiviserar ställföreträdarnas administrativa uppgifter och ger överförmyndarna en fortlöpande insyn och kontroll av ställföreträdarnas förvaltning av huvudmännens ekonomi. Under projektet har vi utvecklat en tydlig bild av en framtida lösning och dess funktioner. I nära samarbete med en kommunal organisation kommer vi att slutföra utvecklingsarbetet under hösten 2019 och förväntas oss att en marknadsintroduktion i december 2019.

Upplägg och genomförande

Vi planerade att genomföra ett antal workshops med ställföreträdare och överförmyndare under projektets första två månader. Trots positiva förhandsbesked gick de av olika anledningar inte att genomföra vid tidpunkten för projektet. Projekttiden sammanföll med överförmyndarnas granskningsperiod, vilket vi borde förutsett. Vi valde därför att utgå från skriftligt analysmaterial, intervjuer och egna erfarenheter som ställföreträdare. Det medförde dock en tids- och kostnadsbesparing som vi använde till annat designarbete, vilket tagit utvecklingen längre än förväntat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00362

Statistik för sidan