Effektivisering av processer och materialflöden i infrastrukturprojekt en testbädd inom projektet

Diarienummer
Koordinator Volvo Construction Equipment AB
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen för bättre samhällsnytta

Syfte och mål

Elektrifiering, förarlösa fordon och digitalisering gör att anläggningsbranschen går in i en omvälvande period. Beprövade tekniker och affärsmodeller utmanas och det är av stor strategisk vikt att vara tidigt ute och hitta roller i det nya landskapet. Viktiga teknikskiften innebär stora risker och möjligheter. Arbetet med Västlänken kommer generera stora mängder transporter. Beställande myndigheter önskar i möjligaste mån minska de negativa konsekvenserna i form av utsläpp, buller och transportutrymme. Projektet syftar till att hitta lösningar på ovanstående utmaningar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skall kartlägga det specifika fallet vad gäller transportflöden och processer för att identifiera områden där ny teknik kan komma till användning. Projektet skall även studera och ge rekommendationer vad gäller konkreta teknikval och lösningar. Slutligen skall de affärsmässiga aspekterna studeras. De olika aktörernas roller behöver identifieras vad gäller ansvar, värdeflöden och incitament så en gemensam sund affärsmodell kan skapas.

Planerat upplägg och genomförande

Processkartläggning: Kartläggning av flöden och aktiviteter, resursutnyttjande, mätbarhet. Uppföljning av resultat vid projektslut för att verifiera de delar som redan har sats i produktion. Studie av tekniska utmaningar: Ett antal tekniska utmaningar behöver hanteras, t.ex. elektrifiering av grävande enhet, högkapacitetsfordon för fjärrtransporter av material. Studie av affärsmodeller: De olika aktörernas roller behöver identifieras vad gäller ansvar, värdeflöden och incitament så en gemensam sund affärsmodell kan skapas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.