Digiteam för en användardriven socialtjänst

Diarienummer 2018-03698
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för Vård och Omsorg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Syfte och mål

Socialtjänstens arbete styrs idag ofta av ett traditionellt arbetssätt. Det finns ett behov av att våga prova nya former av socialt arbete som möter samhällets utveckling och nya generationers behov. För att skapa värde för de människor socialtjänsten möter krävs nya användardrivna lösningar. En testbädd inom socialtjänstens där verksamheter kompletteras med fristående digitala team för att testa innovativa arbetssätt och tjänster kan vara ett sätt att möta framtidens behov. Förstudien ska undersöka och beskriva hur en testbädd för en användardriven socialtjänst kan fungera.

Förväntade effekter och resultat

Förstudien ska resultera i ett förslag till en genomförandeplan för hur en testbädd ska se ut i de olika kommunerna. I projektet ska dialog och samverkan påbörjas med relevanta aktörer och ytterligare behov av kompetens identifieras. Målet är också att hitta lämpliga kommuner som vill vara testbäddsutvecklare där testbädden förankras i organisationens ledning.

Planerat upplägg och genomförande

Dialog kommer att föras med kommuner som arbetar aktivt med utvecklingen av sociala tjänster och digitalt stöd samt kommuner med ett stort intresse för att utveckla tjänster tillsammans med brukare. SKL kommer använda sina befintliga kanaler såsom nätverk, webbsändningar och workshops för att föra en dialog med kommuner. Dialog kommer även att föras med företag, branschorganisationer, myndigheter och universitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.