Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Den hälsoskapande medborgaren och datadriven systeminnovation

Diarienummer
Koordinator VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING - Landstinget i Värmland
Bidrag från Vinnova 1 379 177 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Visionsdriven hälsa - planeringsprojekt

Syfte och mål

Målet för projektet är att vår vision ska svara på samhällets utmaningar kring hälsa genom att bygga ett nytt hälsosystem med utgångspunkt i individen. Målet har uppnåtts genom följande förankrade vision: 100 procent medskapt hälsa. Miljöns mål är att genom användarcentrering, systeminnovation och policyutveckling lägga grunden för ett samhälle där hälsa förstås, bibehålls och skapas med nya spelregler.

Resultat och förväntade effekter

En tydligt formulerad och välförankrad vision samt kopplade delmål är framtagen, och en startklar dynamisk samverkansform har etablerats. De delmål som miljön ska arbeta med är: - Att aktörer i samhället verkar för att makt, resurser och ansvar kring individens hälsa demokratiseras - digitalt och analogt. - Att aktörer i samhället sätter både person och persondata rörande hälsa i fokus. Att jämlik och jämställd health data literacy är praxis -från brukare till leverantör till beslutsfattare i samhället.

Upplägg och genomförande

För att alla deltagande parter ska känna delaktighet, ägarskap och ansvar, samt att vision och delmål ska bli så välformulerade och välförankrade som möjligt, så har alla deltagande parter i den operativa gruppen, styrgruppen samt andra relevanta personer och organisationer deltagit i möten för att vidareutveckla vision och delmål. Mycket tid har lagts på att ta fram en genomarbetad version av en attraktiv och tydlig vision med kopplade delmål för att dels kunna identifiera relevanta samarbetspartners, samt för att kunna hålla en tydlig diskussion med dem gällande vision och delmål.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2018

Diarienummer 2018-04203

Statistik för sidan