CykelSim - Utveckling och demonstration av avancerad cykelsimulator

Diarienummer 2016-02499
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Göteborg
Bidrag från Vinnova 998 750 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
Ansökningsomgång Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid - FFI

Syfte och mål

Målet med projektet är att studera cyklisters möjlighet till undanmanöver, genom att konstruera och bygga upp en cykelsimulator i VTIs befintliga körsimulator SimIV. En studie kommer att genomföras i simulatorn för att studera effekter som påverkar cyklistens förmåga att väja.

Förväntade effekter och resultat

Att mer i detalj förstå vad som påverkar och begränsar cyklistens förmåga att undvika fara kan vara till stor hjälp vid utformning av så väl cyklar och däck som även vägar och infrastruktur. Vidare kommer simulatorn kunna användas som ett forskningsverktyg för att studera cyklisters beteenden i stort, så som körsimulatorer för personbilar och lastbilar används idag.

Planerat upplägg och genomförande

Det centrala i en undanmanöver är att cyklisten utgör en stor del av fordonets totala massa samt att vinkeln mot markplanet styrs helt av cyklisten själv. Ingen befintlig simulator möter de krav som ställs för denna studie, varför en ny simulator kommer att utvecklas. Denna kommer att kunna reproducera känslan av att balansera och ta kurvor genom att luta. Detta kommer även vara centrala komponenter i studien.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.