Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri

Diarienummer 2017-03105
Koordinator Jernkontoret - Triple Steelix
Bidrag från Vinnova 993 500 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utredningar och enklare tester

Syfte och mål

Projektet ger ökad kunskap om förutsättningar, möjligheter, utmaningar och hinder för Bergslagens verkstadsföretag att tillämpa cirkulär ekonomi. Det ska också initiera, föreslå och uppmuntra initiativ och åtgärder som stödjer övergången till cirkulära modeller. Projektet ska öka kunskapsnivån hos både målgrupp och omgivande aktörer, identifiera och lyfta goda exempel samt utveckla, testa, dokumentera och sprida en anpassad metodik för att identifiera och analysera resursflöden och möjliga åtgärder. I projektet identifieras regionala kompetenser och resurser.

Förväntade effekter och resultat

Genom att matcha företagens förutsättningar och utmaningar med goda exempel skapas intresse för fortsatt omställningsarbete. Projektet ska förenkla och beskriva begreppet cirkulär ekonomi, så att det blir mottagligt och relevant för målgruppen. Företagen ska på sikt vidta åtgärder som bidrar till cirkulär ekonomi i egen verksamhet och därmed skapa förutsättningar för innovation, nya affärsmodeller och ökad konkurrenskraft. Dialog, samarbeten och nätverk etableras som kan utveckla cirkulära lösningar. Projektet bidrar till regionernas övergripande arbete inom området.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska genom omvärldsbevakning och dialog identifiera och analysera befintliga metoder för omställning till cirkulär ekonomi. En anpassad metodik utvecklas som beaktar verkstadsföretagens materialflöden, design, energi, toxicitet, affärsmodeller etc. Verktyget testas hos utvalda företag för att identifiera förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Projektet identifierar ”lågt hängande frukter” och visar goda exempel. Metodiken presenteras i en guide som delges företagen. En avslutande workshop sprider resultat och förankrar fortsatt arbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.