Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Cirkulär cellulosa till framställning av textilfiber

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & kemiteknik
Bidrag från Vinnova 2 260 000 kronor
Projektets löptid augusti 2021 - augusti 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Doktorand- och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer inom BioInnovation

Syfte och mål

Syftet är att möjliggöra en cirkulär och resurseffektiv cellulosaekonomi i Sverige, med målet att extrahera cellulosa från restströmmar (exv. jordbruksavfall, använda textilier och returkartong) för ökat värde. Projektet har 3 unika projektmål: A) att öka det industriella intresset för cellulosarika restströmmar och deras marknadsrelevans, B) att öka potentialen för restströmmar i resurseffektiva processer för tillverkning av cellulosamaterial, och C) att uppnå ett stärkt nätverk och en ökad kunskap inom resurseffektiva processer för bioindustriella tillämpningar.

Förväntade effekter och resultat

Projektresultaten sammanställer möjligheter (inkl. relevans kring processens uppskalning och marknad för det utgående cellulosamaterialet) att utvinna cellulosa ur restsströmmar som ska ge stöd i strategiska beslut om val av råvara, både för de berörda företagen och för andra intressenter inom cellulosaindustrin där träbaserad cellulosa traditionellt är den främsta råvaran. De föreslagna aktiviteterna i detta postdok-projekt kommer bidra till att möjliggöra önskade cirkulära materialflöden som leder till en starkare cirkulär ekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är skapat för en postdok och baseras på 7 mindre arbetspaket för att uppnå syftet och målen. Huvudfokus kommer att vara att utveckla och optimera extraktionen av cellulosa från utvalda cellulosarika restströmmar för att validera de mest resurseffektiva extraktionsprocesserna, baserat på materialegenskaper, materialutbyte, dess kemikalie- och energibehov. Forskningen kommer vara tillämpad och involvera både industri och akademi och upplagd som en utvecklingsfas (år 1) och en implementeringsfas (år 2).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 augusti 2021

Diarienummer 2021-02093

Statistik för sidan