Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bridge the gaps

Diarienummer
Koordinator Lunds kommun - Kommunkontoret Projektkontoret Brunnshög
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Projektets syfte var att möta samhällsutmaningen bristande tillit och trygghet i storstäders ytterområden genom att utveckla verktyg som kan användas i tät stadsbygd för att förbättra social sammanhållning och trygghet. Målet var att med utgångspunkt i brukarnas behov utveckla digital teknik, delningsekonomi och mötesplatser för att skapa tillit och social hållbarhet samt att samverka gränsöverskridande mellan kommun, akademi, konsulter samt bygg- och teknikföretag. Efter avslutat steg 1 kan det konstateras att syfte och mål har uppfyllts och är på god väg att kunna realiseras

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet var att kompetens och erfarenheter från en bred aktörkonstellation tillsammans med brukarnas idéer skulle skapa förutsättningar för att utveckla nya affärsmodeller, designkoncept och sätt att samverka inom en stadsdel för att hitta effektiva och socialt hållbara lösningar. Utfallet av initieringsfasen är lyckat och det finns idéer och förslag om hur resultatet från steg 1 ska testas och börja implementeras i steg 2. Den förväntade effekten i det långsiktiga perspektivet är att vårt projekt kan överbrygga klyftor mellan människor i stadsdelen.

Upplägg och genomförande

Bridge the gaps steg 1 har genomförts genom att en brukardialog har påbörjats, konsortiet har stärkts och utvecklas samt så har dialog- och visualiseringsmetoder introducerats och prövats i både externa och interna workshops. Fem stora workshops med brukare och projektparter på olika teman och former har genomförts samt så har regelbundna möten anordnats internt inom projektkonsortiet. Allt från VR-labb, fysiska modeller och ritningar har använts som verktyg i processen. Se bilaga 7 för syfte och mål med respektive aktivitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00351

Statistik för sidan