Bridge the gaps

Reference number 2018-00351
Coordinator Lunds kommun - Kommunkontoret Projektkontoret Brunnshög
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration April 2018 - December 2018
Status Ongoing
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Purpose and goal

”Bridge the gaps” syfte är att möta samhällsutmaningen med bristande tillit och trygghet i storstäders ytterområden genom att utveckla verktyg som kan användas i tät stadsbygd för att förbättra social sammanhållning och trygghet. Målet är att med utgångspunkt i brukarnas behov utveckla digital teknik, delningsekonomi och mötesplatser för att skapa tillit, tillväxt och social hållbarhet. Det nya är att stadsdelens centrala del ses som en helhet där fastighetsgränsernas roll för användarna minskas.

Expected results and effects

Det förväntade resultatet är att kompetens och erfarenheter från akademi, konsultföretag, kommun, byggföretag och brukare gör att vi tillsammans kan utveckla nya affärsmodeller, nya designkoncept och nya sätt att samverka inom en stadsdel för att hitta effektiva och socialt hållbara lösningar. Om vi lyckas skapa delningsekonomi samt inkluderande och trygga mötesplatser tror vi att den största effekten vårt projekt får är att vi överbrygger klyftor mellan människor i stadsdelen.

Planned approach and implementation

”Bridge the gaps” är indelat i tre faser under steg 1 (se Övriga bilagor 1). Under alla faser är aktiviteter planerade med projektgruppen men fokus ligger på de fem tilltänkta brukargrupperna som medverkar i projektet. Workshops, intervjuer och besök till VR-labb kommer genomföras med brukare för att de ska identifiera behov som sedan med hjälp av projektgruppen ska omvandlas till gestaltning och genomförande i den nya stadsdelen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.