Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ARCHER - Arkitektur och Säkerhet för Autonoma Tunga Fordon

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd RESA
Bidrag från Vinnova 11 616 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2014-06260sv.pdf (pdf, 677 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet Archer var att utveckla principer och metoder för utveckling av tunga autonoma fordon med en existerande arkitektur, inom områdena arkitektur, säkerhet och verifiering, tre områden som bedömdes som centrala för att kunna industrialisera autonoma tunga fordon. En metod har tagits fram för att undersöka och utveckla en existerande systemarkitektur med avseende på dess robusthet mot olika feltyper, under osäkra men spårbara antaganden. Hantering av risktagandet i autonom drift, och simuleringsmiljöer för scenarioverifiering har också studerats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet som projektet förväntades generera kan i stort sett sägas ha uppnåtts. En licentiatuppsats inom arkitekturanalysområdet har med framgång försvarats, totalt ett har tjugotal vetenskapliga artiklar publicerats inom ramen för Archers tre olika forskningsområden, och 2 patent har sökts. Resultaten har förmedlats på ett antal både nationella och internationella konferenser och symposier, samt inom Scania, där fallstudierna presenterats, och där även den inom projektet utvecklade metodiken ATRUIM tillämpats framgångsrikt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts under ledning av Scania med en gemensam styrgrupp bestående av Scania och KTH, inklusive handledare, genom tre doktorandprojekt, ett inom vardera arkitektur, säkerhet och verifiering. Regelbundna telefonkonferenser och kvartals- eller halvårsvis workshop har fungerat som milstolpe för planering och synkronisering av aktiviteter och resultat. Doktoranderna har genomfört fallstudier, publicerat artiklar, presenterat på och deltagit i konferenser, presenterat forskningen på seminarier t.ex. inom nätverket ICES, och handlett examensarbeten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 februari 2020

Diarienummer 2014-06260

Statistik för sidan