Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Analys av strålningsdata och utvärdering av prototyp

Diarienummer
Koordinator TEN MEDICAL DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Projektgruppen har uppfyllt alla målen för projektet. Det innebär att prototyper av ett nytt strålningsskydd till operationspersonal i sjukhusmiljö har tagits fram; strålningsmätningar har genomförts i lab-miljö varefter prototyper har validerats av slutanvändare. Personalens kompetens och kunskap inom området strålningsfysik har stärkts med projektet. Den framtagna datan visar med stor tydlighet att de innovativa nya strålskyddsprodukterna utgör ett signifikant bättre skydd för användaren, vilket är det huvudsakliga målet.

Resultat och förväntade effekter

Det specifika projektet har varit värdefullt för företagets fortsatta produktutveckling då det generat ett nytt typ av strålskydd med stor marknadspotential. Projektresultatet lade även en grund för en teknisk fil, som nu är inskickad till regulatoriska myndigheten för godkännande (CE). Utöver konkreta projektmål, har även resultatet lett till ett godkänt abstract till ett vetenskapligt möte under hösten vilken presenteras av en av projektmedlemmarna. En vetenskaplig artikel sammanställs och kommer att skickas in till lämplig vetenskaplig tidskrift inom kort.

Upplägg och genomförande

Projektet har löpt på enligt budget och tidsplan. Alla projektmedlemmar har bidragit och samarbetet mellan parterna har stärkts vilket är en god grund för fortsatt framtida samarbete. Tidigare genomförd kundutvärdering har utvärderats och tolkats på ett nytt sätt, vilket sedermera blev grunden för ett nytt produktkoncept. Prototyper togs fram, varefter nya strålningsmätningar gjordes på fantom i lab-miljö. Samarbetet mellan Universitet och Industri har fungerat på ett mycket tillfredsställande sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 november 2018

Diarienummer 2018-04567

Statistik för sidan