Airmee

Diarienummer 2017-03964
Koordinator Airmiz AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Projektets mål var att införskaffa kunskap om de marknadsmässiga förutsättningarna för vår produkt samt de krav som logistikbolag har gällande vår produkt. Kraven påverkar dels backenden, dvs. optimeringen, och även vilka funktioner vi bör utveckla samt hur den ska designas på ett användarvänligt sätt. Genom projektet fick vi en klar bild vad för slags produkt vi måste bygga och som utmynnade i en första prototyp, release candidate.

Resultat och förväntade effekter

Genom intervjuer med flertalet logistikleverantörer erhölls en klar bild av hur logistikleverantörer jobbar operativt och de utmaningar de ställs inför. Vi erhöll mer kunskap om de funktioner som krävs i en plattform. Vi såg även hur manuellt logistikleverantörer fortfarande jobbar och möjligheten att optimera deras arbete men samtidigt också utmaningen i att implementera ny teknologi i deras processer.

Upplägg och genomförande

Vi undersökte och analyserade operativa och tekniska processer samt behov, krav och betalningsvilja hos flertalet logistikleverantörer med varierande verksamhet. Baserat på detta vidareutvecklades den teknologiska plattformen och apparna till fullständig plattform.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.