Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Affärslogik klimat och resurseffektiva logiksystem för masshantering

Diarienummer
Koordinator Ecoloop AB
Bidrag från Vinnova 996 586 kronor
Projektets löptid mars 2021 - mars 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utveckla planerings-, och beslutsstöd för mer cirkulär masshantering. Projektet har visat att kunskap inom bygglogistik och dess affärsmodeller kan stödja utvecklingen av masslogistik. Masslogistik kan även med fördel kombineras med moderna transportlösningar. Olika affärsupplägg kan användas beroende på situation och omständigheter men kommunen har ofta en viktig roll att spela för en mer cirkulärt materialflödet. Lösningen kräver hopkoppling av kompetenser och lösningar i hela värdekedjan samt mod att bryta invanda mönster.

Resultat och förväntade effekter

Resurseffektiv och cirkulär hantering av schaktmassor med hjälp av masslogistikcenter, MLC kan reducera energianvändningen för tunga masstransporter med mer än 50% och materialåteranvändandet kan öka med upp till 80%. Speciellt stora effekter uppnås genom att koppla samman lösningarna för MLC med elektrifiering av tunga fordon alternativt eller med användning av high capacity transport lastbilar, HCT. Projektet visar också på vikten av att dra nytta av ett digitaliserat informationsflöde. Samtliga deltagande problemägare arbetar för att implementera lösningar i praktiken

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom fyra arbetspaket som har presenterats och diskuterats på gemensamma seminarium och studiebesök. Dessa har genomförts både som digitala och fysiska möten. Digitala möten möjliggjorde för projektet att nå fler personer medan fysiska möten var avgörande för att kunna fördjupa kunskapen om lösningar i praktiken. Fysiska mötena visade sig även få deltagare från olika kommunala förvaltningar att träffas och utveckla lösningen internt. Projektets sammansättning har representerat hela värdekedjan vilket visade sig vara en mycket viktig dimension.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 maj 2022

Diarienummer 2021-01055

Statistik för sidan