Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

3D phase mapping of austenite-martensite transition in 3rd generation advanced high strength steel.

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 499 000 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – våren 2019

Syfte och mål

Projektet mål är att avbilda stål tredimensionellt med neutroner via Bragg edge-tomografi och således få information kring omvandlingen av austenit till martensit under deformation, den s.k. TRIP-effekten. Yttersta syftet är att samla information kring TRIP-effekten i 3:e generationens stål, vilka i framtiden kommer möjliggöra uppgraderingar av stål till bilindustrin. Projektdeltagarna omfattar SSAB, som intressenter från industrin, samt Swerim som expertis och projektkoordinator. Även ESS bidrar med expertis kring avbildningstekniken.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet från undersökningen ger information kring kritiska deformationer för att omvandla restaustenit till martensit, samt ger en förståelse för austenitens stabilitet hos det undersökta 3:e generationens stålet. Jämfört med andra mättekniker så ger neutroner ett stort inträngningsdjup och möjliggör således ett 3D-perspektiv in i materialet, vilket andra tekniker inte medger i samma utsträckning. Traditionellt görs underökningen förstörande men med neutrontomografi kan oförstörande provning utföras.

Planerat upplägg och genomförande

Inledningsvis påbörjas provinsamling och preparering av utvalt 3:e generationens stål från SSAB. Därefter görs mätningarna i utvald neutronkälla. Information från Bragg edge-tomografin samlas in. Därefter analyseras data för att separera den intressanta informationen och tolka resultaten.Slutligen sker avrapportering av fynden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 september 2021

Diarienummer 2019-02576

Statistik för sidan