Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – våren 2019

I det här erbjudandet stödjer vi tre typer av projektinitiativ som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av storskalig forskningsinfrastruktur med avancerade experimentmiljöer motsvarande de som utvecklas vid MAX IV och ESS i Lund. Alla projektförslag ska bygga på ett behov hos minst ett företag och utföras i samverkan med expertis inom aktuell neutron- och/eller fotonbaserad teknik. Tre olika projekt typer erbjuds, varav ett avser verifiering av om neutron- eller fotonbaserade tekniker är lämpliga för att möta företagets utvecklingsbehov. Observera att uppgifterna i det här erbjudandet fortfarande är preliminära.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Pilotprojekt som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av avancerade experimentmiljöer motsvarande de som utvecklas vid MAX IV och ESS.

Vem kan söka?

Aktörsgrupper bestående av företag, institut, universitet, högskolor eller andra juridiska personer. Minst en projektpart ska vara ett behovsägande företag som är svenskregistrerat eller har driftställe eller filial i Sverige. Minst en ytterligare svensk projektpart ska bistå med relevant expertkompetens inom neutron- eller fotonljusexperiment.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 100 000-500 000 kronor per projektansökan beroende på delerbjudande A-C. Totalt 15 miljoner kronor är avsatt för utlysningen.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Genom programmet ”Forskningsinfrastruktur – nyttiggörande och samverkan” vill Vinnova stärka det svenska innovationssystemet genom att bidra till ökad kompetens och förståelse för hur användning av avancerade forskningsinfrastrukturer kan svara mot industriella och samhälleliga behov. Genom den här utlysningen vill vi särskilt stödja industriellt innovationsarbete och uppmuntra svenska företag till att i högre grad se möjligheterna med avancerade neutron- och fotonexperiment inom sina respektive tillämpningsområden.

  Projektförslaget ska bygga på ett behov hos minst ett svenskt företag (eller företag med filial eller driftställe i Sverige) som också ska vara projektpart. Projektaktiviteterna ska avse verifiering av om neutron- eller fotonbaserade tekniker är lämpliga för att möta företagets utvecklingsbehov. Detta ska genomföras i aktiv samverkan mellan företag och ändamålsenlig expertkompetens. Aktörsgruppen ska därför även omfatta minst en ytterligare svensk projektpart som bistår med relevant expertis för projektets genomförande.

  Observera att erbjudandet inte avser tillämpningar där metoderna redan är ett etablerat verktyg för företaget. Projektaktiviteterna ska alltså syfta till att bekräfta mervärden som inte är att betrakta som redan verifierade inom företaget.

  Utlysningen består av tre olika delerbjudanden, A-C:

  Nedan följer en mycket kort sammanfattning. Se utlysningstexten för fullständig information.

  A) Förberedande planerings- och kartläggningsprojekt
  Ansökan ska utgå från en hypotes kring hur foton- eller neutronbaserade tekniker kan möta företagets behov. Projektaktiviteterna kan inkludera identifiering av tillgängliga tekniker, metoder och relevanta experimentstationer vid specifika forskningsinfrastrukturer, samt metodval, planering av experiment. 

  Maximalt 100 000 kronor i bidrag per projektansökan Projekttid maximalt 3 månader

  B) Pilotexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur för neutron- eller fotonbaserade tekniker
  Utlysningen medger experiment vid såväl MAX IV som vid internationell storskalig forskningsinfrastruktur för neutron- och fotonbaserade tekniker. Alla typer av tillgänglighet för experimenttid medges och experimenttid/stråltid är en stödberättigande kostnad. Godkända projektaktiviteter utöver experimentets genomförande omfattar

  • metodval och design av experiment, inklusive nödvändig metodutveckling eller anpassning av relevant experimentmiljö
  • provframtagning och provberedning direkt kopplat till det neutron-/synkrotronexperiment som ska utföras
  • kostnad för resa och uppehälle i samband med experimentets genomförandea
  • analys, behandling och tolkning av mätresultat/data, inklusive jämförelser med redan befintliga resultat från mer etablerad analysteknik eller modellering
  • planering för hur resultaten kan tas vidare efter projektet.

  Maximalt 500 000 kronor i bidrag per projektansökan. Projekttid maximalt 18 månader.

  Inriktningen på beviljade projekt i 2018 års utlysning motsvarar detta  delerbjudande. Se sammanfattningar över de 30 projekt som beviljades 2018 (scrolla längst ned på sidan).

  C) Utvecklingsprojekt för förbättrad resultatanalys och industrirelevant databehandling
  Projektet ska utgå från redan erhållna mätdata från ett tidigare utfört experiment med foton- eller neutronbaserade tekniker, där företaget själv har varit delaktig i problemställning och genomförande. Projektaktiviteterna ska inkludera utvecklingsarbete där exempelvis databehandlingsmetoder tas fram eller anpassas till den industriella tillämpningen.

  Maximalt 300 000 kronor i bidrag per projektansökan Projekttid maximalt 8 månader.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan. Här finns även utlysningstexten översatt till engelska (Call for proposals).

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta lång tid att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills att utlysningen stänger.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Maria Öhman

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 89

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 79

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsten ansökan om finansiering

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2018-04967

  Statistik för sidan