Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur 2018

Erbjudandet stödjer pilotprojekt som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av avancerade experimentmiljöer motsvarande de som utvecklas vid MAX IV och ESS i Lund.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Arbetet i projektet ska avse verifiering av hur neutron- eller fotonteknik är lämpliga för att möta ett företags problem eller utvecklingsbehov.

Vem kan söka?

Aktörsgrupper av företag, forskningsorganisationer eller andra juridiska personer. Minst en projektpart ska vara ett behovsägande företag. Minst en projektpart ska vara en svensk organisation som bistår med relevant expertkompetens för neutron- eller fotonexperiment.

Hur mycket kan ni söka?

 • Total budget för utlysningen är 15 miljoner kronor.
 • Varje projekt kan max söka 500 000 kronor i bidrag.
 • Maximal projekttid är 12 månader.

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Genom finansiering av behovsdrivna pilotprojekt vill Vinnova stärka svensk kompetens kring hur industriellt innovationsarbete kan dra nytta av storskalig forskningsinfrastruktur för neutron- och fotontekniker. Utlysningen medger experiment vid såväl svensk som internationell forskningsinfrastruktur för neutron- och fotontekniker.

  Projektförslaget ska bygga på ett behov hos minst ett företag. Det kan vara allt från utveckling eller förbättring av nya material, läkemedel eller processer till behov att utreda varför komponenter försämras under användning. Arbetet i projektet ska avse verifiering av om neutron och/eller fotontekniker är lämpliga för att undersöka problemet. Projektet kan därför utgöra kompletterande aktiviteter till redan pågående utvecklingsarbete, som antingen bedrivs inom företaget eller tillsammans med andra parter.

  Projektaktiviteterna ska genomföras i aktiv samverkan med ändamålsenlig expertkompetens för planering och genomförande av relevanta experiment, samt för hantering och tolkning av mätresultat. Projektets konsortium ska därför även bestå av minst en svensk organisation som bistår med denna expertkompetens.

  Pilotprojektens experiment förväntas utgå från relativt väl etablerade metoder vid forskningsinfrastrukturen, där enbart mindre metodarbete och anpassning bedöms behövs för att kunna nyttjande en aktuell experimentstation (även kallat strålrör).

  Exempel på godkända projektaktiviteter omfattar:

  • Metodval och design av experiment, inklusive nödvändig anpassning av relevant experimentmiljö
  • Provberedning
  • Genomförande av experiment/mätning
  • Analys, behandling och tolkning av mätresultat/data, inklusive jämförelser med redan befintliga resultat från mer standardmässig analysutrustning eller modellering
  • Spridning av resultat

  Om samverkan med storskalig forskningsinfrastruktur

  Ett projekt som önskar utföra neutron- eller fotonexperiment vid en storskalig forskningsinfrastruktur behöver aktivt beviljas tillträde av densamma. I den här utlysningen medges alla typer av tillgänglighet för experimenttid, och alla stödberättigande kostnader som uppkommer hos en internationell forskningsinfrastruktur får upptas som konsultkostnad hos en av projektparterna. Därför kan du också söka stöd för experiment vid en internationell forskningsinfrastruktur för neutron- eller fotonteknik.

  Observera att experimenttid inte behöver vara formellt beviljad eller tidsbestämd när ansökan skickas in till Vinnova.

  Ansökan ska kunna beskriva och motivera hur det tänkta experimentet är tänkt att genomföras vid en namngiven forskningsinfrastruktur, och hur det är såväl tekniskt som tidsmässigt genomförbart. Därför behöver projektkonsortiet ha en uppfattning om vilken typ av experimentstation man önskar använda, hur mycket experimenttid som beräknas gå åt, samt att det bedöms som troligt att experimenttid kommer att medges inom en rimlig tidsperiod om Vinnova beslutar att bevilja ansökan.

  Om experimenttid redan har beviljats, men experimentet ännu inte har verkställts, så utgör en sådan bekräftelse i sig ett starkt underlag och kan bifogas ansökan

  Det är viktigt för oss att de projekt som finansieras kan visas upp och inspirera andra. Därför ska en sammanfattning med syfte, val av metod, aktörssamverkan och övergripande projektresultat göras tillgänglig för fri publicering och spridning i samband med projektets slutrapportering.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Maria Öhman

  Utlysningsanvarig

  +46 8 473 31 89

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 79

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2018-02076

  Statistik för sidan