Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Minskade utsläpp om alla reser som kvinnor

Publicerad: 2 mars 2020

Energianvändning och utsläpp från persontransporter i Sverige skulle minska med nästan 20 procent om män reste som kvinnor. Dessutom skulle vi redan ha nått den nivå av minskat bilresande som bedöms krävas för att uppfylla klimatmålen till 2050. Det visar en ny kartläggning av transportsystemet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Idag pågår ett intensivt arbete i Sverige för hållbar omställning. Ett av de viktigaste områdena för att det ska lyckas är transportsystemet.

På uppdrag av Vinnova har Trivector Traffic tagit fram en rapport som belyser transporter ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet med rapporten är att öppna upp för nya perspektiv på innovation, och det som förs fram i rapporten visar att jämställdhet är en relevant aspekt för ett mer hållbart transportsystem.

– Transporter av personer och gods står för en tredjedel av Sveriges utsläpp och är nödvändiga att förändra i klimatomställningen. Utöver teknikutveckling behövs omfattande beteendeförändringar. I rapporten framkommer bland annat att vi med kvinnors resebeteende som främjande utgångspunkt skulle kunna minska energianvändningen och utsläppen från persontransporter med nästan 20 procent, säger Andreas Netz, enhetschef samhällsutveckling på Vinnova.

Utöver ökad förståelse för vilken betydelse jämställdhet har för transportområdet, kan rapporten ge nya uppslag till ställningstaganden för Vinnovas satsningar.

– Vinnova gör nu en översyn och tar ett strategiskt helhetsgrepp inom ett antal områden, där transport och mobilitet är ett. För att få till den nödvändiga omställningen behövs, utöver teknikutveckling, utveckling av nya tjänster och affärsmodeller, policys och regelverk samt förändrade konsument- och resebeteenden. I omställningen är det viktigt att hela befolkningens kunskaper och behov tas tillvara och att satsningar som stöds av Vinnova kommer både kvinnor och män tillgodo. Dessa insikter stärks definitivt av rapporten, säger Andreas Netz.

Exempel på det som framkommer i rapporten

Kvinnor och män reser olika

I rapporten konstateras att skillnaderna mellan hur kvinnor och män reser är såväl väldokumenterade som omfattande. Det är i val av färdmedel och reslängd det skiljer mest. Kvinnor och män gör ungefär lika många resor per person och dag, men män reser betydligt längre och då framförallt med bil och flyg.

Kvinnor gör i större utsträckning kedjeresor, det vill säga uträttar flera ärenden per resa, och om det finns alternativ till bil så väljer kvinnor i högre utsträckning än män dessa.

Om alla reste som kvinnor gör idag, skulle energianvändningen och utsläppen från persontransporter i Sverige minska med närmare 20 procent. Dessutom skulle användning av bil som färdmedel redan vara i nivå med vad som skattas som hållbart för 2050.

Stora skillnader i normer och värderingar för transportfrågor

Enligt författarna till rapporten har tidigare studier på transportsystemet inte tagit så stor hänsyn till betydelsen av förändringar i attityder, värderingar och normer för resebeteende och val av transportmedel. Framöver är det sannolikt att det kommer att spela en större roll, med tanke på att utmaningen med transportsystemets klimatomställning kräver beteendeförändring.

I rapporten uppges att nuvarande transportsystem präglas av manliga normer. Hållbarhet är ett område där skillnaderna i värderingar kopplade till resande är genomgående mellan kvinnor och män. Män är generellt mindre motiverade än kvinnor att ändra resvanor till ett miljövänligare beteende, och det krävs mer för att övertyga män att ändra beteende än kvinnor. Den här skillnaden mellan könen är större gällande transportfrågor än för andra miljörelaterade frågor. Kvinnor är i regel också mer positivt inställda till insatser inom transportsystemet som görs för att bromsa klimatförändringen.

Om alla reste som kvinnor och kvinnliga normer dessutom inkluderas jämställt för beslut som påverkar transportsystemet, bedöms energianvändningen och utsläppen från persontransporter i Sverige minska med 29 procent.

Synergieffekter av jämställt transportsystem

I kartläggningen konstateras också att ett jämställt transportsystem skulle ha positiva synergieffekter inom hållbarhet, som till exempel ökad folkhälsa, minskad ytanvändning och ökad trafiksäkerhet.

Läs mer i rapporten:

Jämställdhet och transportsystemet

Om Vinnovas arbete med jämställdhet och rapporten

I Vinnovas instruktion från regeringen framgår det att vi ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och främja jämställdhet vid fördelning av medel för forskning och innovation. Vi ska även verka för att köns- och/eller genusperspektiv inkluderas i de projekt som vi finansierar, när det är tillämpligt.

Vi har inom ramen för det identifierat ett behov att ta fram korta rapporter som fokuserar på viktiga innovationsområden ur ett jämställdhetsperspektiv.

Rapporten Jämställdhet och transportsystemet är en kartläggning som belyser betydelsen av jämställd representation inom transportsystem samt kvinnors och mäns beteenden, värderingar och normer kopplade till transporter.

Frågorna som besvaras i rapporten är:

  • Vad innebär ett jämställdhetsperspektiv på transportsystemet?
  • Varför behövs ett jämställdhetsperspektiv på transportsystemet?

Rapporten är författad och sammanställd av Trivector Traffic, på uppdrag av Vinnova.

Frågor?

Andreas Netz

Handläggare

+46 8 473 30 86

Andra läser också

Rapport

Vinnova arbetar aktivt för att hela befolkningens kunskaper och behov tas tillvara och för att satsningar som stöds av oss ska komma både kvinnor och män tillgodo. Som en del i det arbetet har vi identifierat ett behov att ta fram korta rapporter som fokuserar på viktiga innovationsområden ur ett jämställdhetsperspektiv. Den här rapporten fokuserar på transport- och mobilitetsområdet och ger svar på frågorna: Vad innebär ett jämställdhetsperspektiv på transport- och mobilitetsområdet? Varför behövs ett jämställdhetsperspektiv på transport- och mobilitetsområdet? Rapporten visar bland annat att skillnaden i resebeteende i Sverige är så stor att om män reste som kvinnor, skulle energianvändningen och utsläppen från persontransporter minska med nästan 20 procent. Om dessutom normerna för beslut som påverkar transportsystemet förändras till att inkludera kvinnliga normer lika mycket som manliga, skattas energieffektiviseringspotentialen för persontransporter i Sverige till hela 29 procent. För att den potentialen ska kunna förverkligas krävs dels att kvinnors resebeteende är utgångspunkten för resebeteendet och dels att transportpolitiken tar likvärdig hänsyn till mäns och kvinnors förutsättningar och inställning till transportsystemet och dess konsekvenser.

Senast uppdaterad 4 juni 2020

Statistik för sidan