Utgiven
2020-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2020:05
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-985897-2-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
33
Författare
Lena Smidfelt Rosqvist (Trivector)
Pris
Utgivare
Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet
Diarienummer
2019-05949
Ämne
Genus och mångfald, Transport

Vinnova arbetar aktivt för att hela befolkningens kunskaper och behov tas tillvara och för att satsningar som stöds av oss ska komma både kvinnor och män tillgodo. Som en del i det arbetet har vi identifierat ett behov att ta fram korta rapporter som fokuserar på viktiga innovationsområden ur ett jämställdhetsperspektiv.

Den här rapporten fokuserar på transport- och mobilitetsområdet och ger svar på frågorna:

  1. Vad innebär ett jämställdhetsperspektiv på transport- och mobilitetsområdet?
  2. Varför behövs ett jämställdhetsperspektiv på transport- och mobilitetsområdet?

Rapporten visar bland annat att skillnaden i resebeteende i Sverige är så stor att om män reste som kvinnor, skulle energianvändningen och utsläppen från persontransporter minska med nästan 20 procent. Om dessutom normerna för beslut som påverkar transportsystemet förändras till att inkludera kvinnliga normer lika mycket som manliga, skattas energieffektiviseringspotentialen för persontransporter i Sverige till hela 29 procent. För att den potentialen ska kunna förverkligas krävs dels att kvinnors resebeteende är utgångspunkten för resebeteendet och dels att transportpolitiken tar likvärdig hänsyn till mäns och kvinnors förutsättningar och inställning till transportsystemet och dess konsekvenser.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (513 kB)

Senast uppdaterad 26 maj 2020

Statistik för sidan