Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pressmeddelande

Framgångsrik satsning på fordonsstrategisk forskning och innovation

Publicerad: 21 januari 2020

Den gemensamma satsningen från staten och industrin på fordonsrelaterad forskning och innovation har stärkt fordonsindustrins konkurrenskraft, fördjupat samverkan samt ökat kompetensförsörjningen och kunskapsuppbyggnaden. Det konstateras i en utvärdering tio år efter att satsningen startade.

Programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin som finansierar fordonsrelaterade projekt med fokus på klimat, miljö och säkerhet. Sedan starten 2009 har programmet finansierat forskning för 10 miljarder kronor fördelat på drygt 1 000 projekt.

FFI har nu genomgått en effektutvärdering med fokus på satsningens bidrag till fordonsindustrins konkurrenskraft samt till säkrare och mer energieffektiva fordon med mindre utsläpp.

- Framförallt visar utvärderingen att en långsiktig samverkanssatsning på fordonsrelaterad forskning och utveckling har varit relevant och gett viktiga effekter såsom stärkt konkurrenskraft och vital kompetensförsörjning. Avgörande för framgången har varit stort engagemang från aktörerna, särskilt industrin förstås, men också från akademi och myndigheter, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

- Viktigt nu är att utforska hur FFI även framöver kan vara en aktörsdriven och snabbrörlig satsning som fortsätter att generera samarbeten, ökad kompetens och kunskap samt stark forsknings- och utvecklingsverksamhet i Sverige, säger Darja Isaksson.

Utvärderingen, genomförd av Ramboll, utgör underlag till styrelsens beslut om framtida inriktning och styrning av programmet.

Några av slutsatserna i utvärderingen:

Stärkt konkurrenskraft och relevans i fordonsindustrin

FFI:s inriktning på teknikutvecklingsprojekt som rör själva fordonet har lett till lösningar som har nått marknaden och kunnat kommersialiserats, och därigenom bidragit till fordonsindustrins konkurrenskraft. Programmets fokus på klimat, miljö och trafiksäkerhet har visat sig relevant sett till kommande lagkrav och globala trender för fordonsindustrin. I en bredare mix har programmet tillsammans med politiska styrmedel, regelverk och infrastrukturinvesteringar också haft en roll i att sträva mot Sveriges transportpolitiska mål.

Volvo Groups elektriska bussar, Scanias hybridbussar och autonoma fordon samt Volvo Cars mer effektiva förbränningsmotorer och nya trafiksäkerhetslösningar är alla exempel på utveckling inom FFI:s teknikområden som medfört innovationseffekter och stärkt konkurrenskraft. Utvärderingen bedömer att FFI har haft en direkt påverkan i detta.

Fördjupad samverkan och ökad samsyn

Fler än 500 organisationer har medverkat i genomförda projekt och FFI:s mest relevanta bidrag har varit att möjliggöra fördjupning av befintliga nätverk. Exempelvis är forskningssamverkan mellan fordonstillverkarna betydligt mer utvecklad idag än för tio år sedan, mycket tack vare FFI och stort engagemang från industrin. Resultaten från dessa samarbeten har i flera fall varit avgörande för att reducera osäkerheten kring olika teknikers potential. En följdeffekt har också varit positiv inverkan på Sveriges attraktivitet för fordonsrelaterad FoU.

Satsningen har också medfört en samsyn kring fordonsrelaterade insatser mellan akademi, företag, institut och myndigheter. De enskilda projekten har varit behovsmotiverade och formulerats utifrån industrins perspektiv. Samtidigt har inriktningen på projekten stämt överens med såväl strategiska utvecklingsområden inom akademin som med myndigheternas färdplaner för den samlade projektportföljen.

Ökad kompetens, kunskap och vetenskaplig kvalitet

Drygt 300 doktorander har genomfört eller genomför just nu forskarstudier via FFI. Nästan alla uppger att deras studier inte hade påbörjats och/eller avslutats utan den finansieringen. Utöver att utgöra ett relativt stort tillskott av forskarutbildad kompetens till svensk industri och akademi, har kompetensutvecklingen medfört kumulativ uppbyggnad av kunskap inom programmets teknikområden. Fler än 550 projekt inom FFI uppger att deras resultat har tagits vidare till nya tekniska projekt. Projektledarna inom FFI, som företrädesvis arbetar inom industrin, har upplevt en avsevärd yrkesmässig kompetensutveckling. Tillförseln av kompetens har i sin tur bidragit positivt till industrins förmåga att initiera och omsätta forskningsprojekt.

FFI-projekt har hittills resulterat i cirka 650 publiceringar i vetenskapliga tidskrifter. Forskningen håller genomsnittligt en hög nivå och har citerats mer än den typiska publikationen inom samma forskningsområde.

Fakta om programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)

FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin som finansierar forskning, innovation och utveckling med fokus på klimat, miljö och säkerhet.

Programmet finansierar forsknings- och utvecklingsverksamhet för cirka en miljard kronor per år. Den statliga finansieringen utgör hälften av detta. Samarbetet är viktigt eftersom utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för hållbar omställning i Sverige.

FFI:s övergripande mål är att:

  • Minska vägtransporternas miljöpåverkan
  • Minska antalet skadade och dödade i trafiken
  • Stärka den internationella konkurrenskraften

I programmet samverkar Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova som representanter för staten och Volvo Group, Volvo Cars, Scania samt Fordonskomponentgruppen som representanter för industrin.

FFI bygger vidare på tidigare fordonsforskningsprogram där staten och industrin har samverkat sedan början av 1990-talet.

Frågor?

Christina Kvarnström

Områdesledare Hållbar mobilitet

+46 8 473 31 28

Linda Svanhed

Handläggare

Daniel Holmberg

Pressekreterare

+46 8 473 30 53

Senast uppdaterad 21 januari 2020

Statistik för sidan