Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Impact Innovation Start/Scale: Ett erbjudande till små och medelstora företag

Det här erbjudandet inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning Impact Innovation riktar sig till startups och scaleups med innovationsprojekt som har en stark koppling till något av Impact Innovations program. Du hittar programmen på Impact Innovations hemsida: www.impactinnovation.se/program

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projektförslag som bidrar med tydliga värden till något av Impact Innovations program. Projektförslagen ska avse utvecklingsprojekt och inte beröra genomförbarhetsstudier eller rutinmässiga affärs- eller produktutvecklingsprojekt.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag med 3-249 heltidsanställda som har lämnat in minst två årsredovisningar.

Hur mycket kan ni söka?

Bidrag kan beviljas med max en miljon kronor per projekt. Bidraget får motsvara maximalt 80% av projektets stödberättigande kostnader för små företag, och 50% för medelstora företag.

Länk till informationsmöte 21 mars

Klicka här för att komma till informationsmötet 21 mars klockan 13-14.

Material från informationsmötet finns att läsa under rubriken ”Ladda ner mallar för bilagor”.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Vem kan söka?

   Det här erbjudandet riktar sig till svenska små och medelstora företag med innovationsprojekt som har en stark koppling till Impact Innovations innovationsprogram.
   Läs mer om  innovationsprogrammen här

   Sökande företag behöver uppfylla följande formella kriterier:

   • Företaget är ett aktiebolag med svenskt organisationsnummer och verksamhet i Sverige.
   • Företaget har minst 3 maximalt 249 heltidsanställda.
   • Företaget har lämnat in minst två årsredovisningar till Bolagsverket

   Vad kan ni söka för?

   Projektförslagen ska tydligt adressera de omställningsmål (missions) som är i fokus för Impact Innovations fem innovationsprogram som startas upp under 2024. Bakom satsningen står myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

   Läs mer på Impact Innovations webbsida

   Projektförslagen ska innehålla aktiviteter som utvecklar innovativa lösningar samt validerar och verifierar kommersiell potential.

   Utlysningen erbjuder inte finansiering för rutinmässiga produkt- och affärsutvecklingsaktiviteter.

   Hur mycket kan ni söka?

   Vinnovas finansiering kan maximalt uppgå till 1 miljon kronor per projekt.

   • Små bolag med 3 till och med 49 heltidsanställda, beräknad i enlighet med SMF-definitionen, har möjlighet att söka upp till 80 procent av sina stödberättigande kostnader i bidrag.
   • Medelstora bolag med 50 till och med 249 heltidsanställda, beräknad i enlighet med SMF-definitionen, har möjlighet att söka upp till 50 procent bidrag av sina stödberättigande kostnader.

   SMF-definitionen som nämns ovan finns att läsa i sin helhet i dokumentet ”Så definierar EU små och medelstora företag”

  • Impact Innovation är nästa generations strategiska innovationsprogram som ska accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Bakom satsningen står Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

   Utlysningen Impact Innovation Start/Scale riktar sig till små och medelstora företag som vill starta och driva projekt med hög innovationsgrad i tidiga utvecklingsskeden, där annan finansiering är svår att få.

   Projektförslagen ska tydligt adressera de utmaningsmål som är i fokus för de fem första programmen inom Impact Innovation.

   På kort sikt vill vi att utlysningen bidrar till:

   • att det utvecklas innovationer i små och medelstora företag med tydlig koppling till Impact Innovation som kan skapa mätbara och positiva resultat som bidrar till programmens utmaningsmål.
   • en ökad förmåga hos små och medelstora företag att bygga affärer, både nationellt och med internationell koppling, genom att verifiera affärspotential och att det finns en marknad för deras innovationer och validera deras affärsmodeller.
   • en ökad medvetenhet hos små och medelstora företag i hur man jobbar med och utvecklar affären utifrån hållbarhet som konkurrensdrivande faktorer i sina affärer för en konkurrenskraft.

   På lång sikt vill vi att utlysningen bidrar till:

   • att det skapas fler små och medelstora företag som utvecklat sin affärsmässighet, växer och är lönsamma i internationell konkurrens, vars innovationer riktar sig mot bidrar till Impact Innovation-programmens utmaningsmål.
   • att främja dynamiska ekosystem runt Impact Innovation-programmen som engagerar små och medelstora företag som bidrar till förnyelse och innovation.
   • ett hållbart och jämställt företagande som stärker Sveriges konkurrenskraft genom innovationer som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   Vinnova verkar för en jämställd samhällsutveckling och ett inkluderande innovationsekosystem. Därför följer vi upp och bedömer om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet.

   Vi vill också öka deltagandet från aktörer som inte sökt internationell finansiering tidigare.

   Sökande bör vidare ha en upprättad och offentligt publicerad jämställdhetshandlingsplan (GEP) i enlighet med Horisont Europas föreskrifter. Det är ett krav om företaget ska söka följdinvestering i Horisont Europa.

   Läs Horisont Europas handlingsplan för jämställdhet

  • Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag som utvecklar innovationer som har hög potential att bidra till att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle inom de utmaningsmål som adresseras av de Impact Innovationsprogram som startas under 2024.

   Projektparter är tillåtna i denna utlysning, men får inte ta del av bidraget. Det är bara koordinatorn som får ta emot Vinnovas bidrag.

   Sökande företag måste också uppfylla samtliga formella krav som anges i avsnitt 6.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Aktiviteterna ni söker finansiering för ska vara utvecklingsaktiviteter. Det kan till exempel vara att utveckla ny kunskap, validera och verifiera nya affärsmodeller, utveckla en första fungerande prototyp, eller genomföra demonstration, pilotarbete, eller testning och validering av nya eller förbättrade innovationer.

   Utlysningen finansierar inte genomförbarhetsstudier eller aktiviteter som innebär rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga innovationer eller andra pågående verksamheter. Med det menas aktiviteter som kan förväntas ingå i ordinarie produkt- eller affärsutveckling.

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dessa som får täckas genom bidrag.

   Läs mer om statligt stöd på vår webbplats

   Här hittar du våra allmänna villkor för bidrag och information om vilka kostnader som är stödberättigande

   Observera att skattekostnader som moms inte är stödberättigande. Vinnova finansierar inte skattekostnader.

   Patentavgifter till PRV är inte heller stödberättigande.

  • Vår finansiering sker genom bidrag och beskrivs här

   Företag i den här utlysningen kan söka maximalt 1 miljon kronor i bidrag från Vinnova. Hur stor andel av sökande bolags kostnader som kan finansieras av Vinnova beror på bolagets storlek räknat i antal heltidsanställda.

   • Litet företag med 3 till 49 heltidsanställda
    Maximal stödnivå 80procent, krav på egen finansiering 20 procent.
   • Medelstort företag med 50 till 249 heltidsanställda
    Maximal stödnivå 50 procent, krav på egen finansiering 50 procent.

   Projektparter är tillåtna i denna utlysning, men får inte ta del av bidraget. Det är bara koordinatorn som får ta emot Vinnovas bidrag.

   Förklaring av begreppen ”litet företag” och ”medelstort företag” finns att läsa i dokumentet ”Så definierar EU små och medelstora företag” på Vinnovas sida om statligt stöd.

    

  • Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav.

   Om företaget

   • Företaget är ett aktiebolag med svenskt organisationsnummer som bedriver ekonomisk verksamhet i Sverige.
   • Företaget har mellan 3 och 249 heltidsanställda vid ansökningstillfället 23 april. Med heltidsanställd avses en person som jobbar heltid i företaget. Om två personer arbetar halvtid i företaget, räknas detta som en heltidsanställd.
   • Företaget har lämnat in minst två årsredovisningar till Bolagsverket.
   • Företaget senast registrerade årsredovisning ska visa att nettoomsättning eller eget kapital motsvarar minst hälften av den sökta summan.
   • Företaget är registrerat för F-skatt, arbetsgivaravgift och är momsregistrerat.
   • Företaget har inga betalningsanmärkningar, som exempelvis skuldsaldo till Kronofogdemyndigheten eller andra legala anmärkningar i sin kreditupplysning.
   • Företaget söker inte finansiering för flera olika projekt i utlysningen Impact Innovation Start/Scale.
   • Företaget har inte eller söker inte finansiering för samma projekt hos Vinnova eller andra offentliga aktörer.

   Om projektet

   • Verksamheten i projektet ska bedrivas vid företagets svenska driftställe och projektkostnaderna ska bäras av driftstället.
   • Projektledaren ska vara anställd eller firmatecknare i sökande företag och vara namngiven i ansökan.

   Alla formella krav ska vara uppfyllda vid sista ansökningsdag den 23 april 2024. Det går inte att uppdatera eller komplettera ansökan efter att utlysningen har stängt.

   Övriga förutsättningar

   Förutom de formella kraven ovan så gäller även följande:

   • Projektstart tidigast 18 juni, senast 1 augusti 2024.
   • Planerad projekttid får vara maximalt 12 månader.
  • Vad bedömer vi?

   Potential
   • Hur väl affärsidén och innovationen möter Impact Innovation-programmens utmaningsmål för att skapa positiva och mätbara samhällsförändringar.
   • I hur hög grad innovationen är nyskapande eller avsevärt bättre än befintliga affärer eller innovationer inom området.
   • I vilken mån affärsidén har en skalbar affärsmodell och är internationellt konkurrenskraftig.
   • Projektets potential att bidra till ökad jämställdhet.
   Genomförande
   • I vilken mån budget, plan och angreppssätt för projektets genomförande är trovärdiga och relevanta i relation till projektets mål.
   • Trovärdigheten i företagets plan för fortsatt finansiering och kommersialisering.
   • Motiveringen till varför finansiering från Vinnova behövs för att projektet ska kunna genomföras.
   • Hur väl relevanta jämställdhetsperspektiv har integrerats i projektplanen.
   Team
   • Teamets kompetens, erfarenhet och förmåga att genomföra projektet efter de uppsatta projektmålen och Impact Innovation-programmens utmaningsmål.
   • I vilken mån teamet har tillgång till den kompetens och erfarenhet, samt relevanta samarbetsparter och nätverk som behövs för att utveckla affärsidén och innovationen till en framgångsrik affär.
   • Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, inklusive fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

   Hur bedömer vi?

   Alla ansökningar som uppfyller samtliga formella krav, bedöms i konkurrens med varandra. Utlysningen Impact Innovation Start/Scale liknar en tävling där de ansökningar som bedöms bäst uppfylla våra kriterier beviljas medel, så långt vår budget räcker.

   Varje ansökan bedöms och betygssätts av minst tre särskilt utsedda bedömare som är experter inom det ämnesområde som är relevant för ansökan.

   Om sökande företag har pågående projekt hos Vinnova, bedöms företagets kapacitet att driva flera projekt parallellt.

   Vinnovas formella beslut baseras på bedömarnas betyg och utlåtanden. 
   Utöver en individuell bedömning av varje ansökan så eftersträvar vi i den här utlysningen att åstadkomma en spridning av de beviljade projektens inriktningar. 

   Vinnova kan vid behov komma att kalla projekt till intervju. 

  • Om våra beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet.

   Bidrag kommer beviljas med stöd av Stöd av mindre betydelse (de minimis) och Artikel 25

   Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas allmänna villkor.

   Följande särskilda villkor gäller för denna utlysning:

   • Företag som har beviljats bidrag ska medverka i aktiviteter som är arrangerade av Impact innovations programkontor. Kostnader för sådan medverkan är en stödberättigande kostnad.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

   Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

  • Så här ansöker ni

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar som ni hittar via knappen Ansök här.

   Projektbeskrivning och tillhörande cv görs i wordmall som finns på utlysningssidan. Det är obligatoriskt att använda mallen.

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan  fram till sista ansökningsdag låsa upp ansökan och göra ändringar­.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräf­telse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

  • Uppdaterad version 2024-03-27
   Tillägg i avsnitt 3 och 5:

   Projektparter är tillåtna i denna utlysning, men får inte ta del av bidraget. Det är bara koordinatorn som får ta emot Vinnovas bidrag.

  Erbjudandet ingår i satsningen Impact Innovation

  Utlysningen är en del av satsningen Impact Innovation som Energimyndigheten, Formas och Vinnova står bakom. Läs mer: www.impactinnovation.se

  impactinnovation.se

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Team Startups

  Frågor om utlysningen, utlysningstext, formella krav och liknande

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-00343

  Statistik för sidan