Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eureka klustergemensam utlysning 2022 – Accelerera Hållbarhet

Klustren inom det internationella innovationsnätverket EUREKA går samman i en gemensam utlysning med fokus på hållbar industri. Satsningen är en unik möjlighet för svensk industri och akademi inom många teknikområden att samarbeta med ledande internationella aktörer för att flytta fram sina positioner inom området. Denna första utlysning har fokus på en hållbar digital omställning och industri och finansieras huvudsakligen av Vinnovas strategiska områden Digital Omställning och Hållbar Industri. Syftet är att ta fram nya lösningar som kan driva hållbar digital transformation samt förstärka konkurrenskraften inom de områden som omfattas av Eureka-klustren.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Internationell samverkan i projekt med inriktning på grön digital omställning och en hållbar utveckling av industrin.

Vem kan söka?

Konsortier av företag-, industri- eller akademiparter från minst två av de länder som deltar i Eureka. Minst ett svenskt SMF ska delta. Ansökan skickas in till Eureka Clusters Sustainability Call 2022.

Hur mycket kan ni söka?

Vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vinnova finansierar projekten med totalt mellan 5 och 10 miljoner kronor och projekttiden är cirka 3 år. Preliminär budget för denna utlysning är 20 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för en hållbar industri med fokus på energi och resursutnyttjande, från produktion till installation, från användning och underhåll till bortskaffande eller återvinning för en digital och grön omställning.

  Projekten kan beröra insamling och analys av stora mängder data, högpresterande datorkraft med mindre energiförbrukning, forskning och utveckling mot mer hållbar programvara för elektroniska komponenter, systemlösningar för hållbar informations- och kommunikationsteknik, integrerad produkt- och processutveckling, prediktivt underhåll, samt kontinuerlig spårbarhet av hållbarhetsindikatorer för hela produktlivscykeln.

  Tänkbara teknik- och tillämpningsområden - exempel

  • Digitala tvillingar för hållbar produktion
  • IKT-arkitektur, plattformar och standarder för industri och logistik 4.0
  • Säkra och integrerade sensor-kommunikationssystem
  • Teknik som stödjer balansen i hållbar energiutvinning, -konsumtion, och -lagring
  • Hållbar, smart, uppkopplad industri
  • Komponenter, system, och arkitekturer för distribuerad intelligens och lågenergi-dataöverföring

  För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för den hållbara digitala transformationen och svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och demonstratorer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad. För en framgångsrik ansökan om nationell finansiering krävs normalt deltagande från både större företag, SMF och akademi/forskningsinstitut. Minst ett företag med svenskt driftställe ska delta.

  Eureka Clusters Sustainability Call 2022 erbjuder stöd under konsortiebyggandet och anordnar bland annat ett nätverksevent 23 mars 2022. Se mer info under rubriken länkar nedan.

  Vad är Eureka-kluster?

  Eureka-kluster är tematiska finansieringsprogram med syfte är att främja internationell samverkan och stärka europeisk konkurrenskraft. Eureka-kluster har initierats av europeisk industri och fokuserar på industrins och näringslivets behov. Klustren drivs av aktörerna tillsammans.

  Alla projekt inom Eureka-kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser.

  Mer utförlig information om Eureka kluster finns här

  Ansökningsprocessen i flera steg

  Så här går ansökningsprocessen till Eureka klustergemensam utlysning 2022 till:

  Hållbar industri sker i flera steg enligt nedan.

  1. Hitta samarbetspartners och forma ett internationellt konsortium, exempelvis på programmets Brokerage area eller nätverksdag, 23 mars 2022.
  2. Skapa ett konto på programmets project area och skicka en skiss på projektansökan (PO – project outline) till Eureka Clusters Programme · Project area (eureka-clusters.eu)
  3. Eureka Clusters Sustainability Call 2022 och Vinnova bedömer projektskissen och om den håller tillräckligt hög kvalitet erbjuds ni att skicka in en fullständig projektansökan (FPP - full project proposal) till Eureka Clusters Sustainability Call 2022
  4. Skicka en fullständig projektansökan (FPP - full project proposal) till Eureka Clusters Sustainability Call 2022 Även nya ansökningar, som inte föregåtts av en PO, är välkomna.
  5. Eureka Clusters Sustainability Call 2022 och Vinnova utvärderar de fullständiga projektansökningarna. De ansökningar som blir godkända får så kallad Eureka-label. Det innebär att de nationella konsortierna erbjuds möjlighet att skicka in nationella ansökningar till respektive lands finansierande myndighet.
  6. Det svenska konsortiet erbjuds att lämna in en nationell ansökan till Vinnova. Utvalda svenska konsortier intervjuas på Vinnova.
  7. Baserat på den internationella (FPP) och den nationella (Vinnova) ansökningen samt en projektintervju gör Vinnova en slutgiltig bedömning om det svenska konsortiet får finansiering eller inte. Notera att ansökan om svensk finansiering kan bli avslagen trots att klusterprojektet har en giltig Eureka-label och bjudits in till intervju på Vinnova.
  8. Vinnova tar beslut om att bevilja eller avslå ansökan. Det krävs att projektet startar med minst två deltagande organisationer från minst två olika länder och att projektet har haft sin officiella kick-off. Projektet ska starta inom 12 månader efter att det internationella konsortiet har fått Eureka-label.

  Ansökan

  Ansökan sker på Eureka Clusters Sustainability Call 2022 webbplats. Kontakta gärna Vinnova och Eureka Clusters Sustainability Call 2022 för att diskutera ert projektförslag (PO eller FPP) och er projektbudget innan ni skickar in er ansökan.

  Informationsmaterial

  Här kan ni ladda ned de dokument ni behöver läsa för att kunna ansöka.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Frédéric Pillot

  Kontaktperson och utlysningsansvarig

  + 46 8 473 3201

  Tove Jaensson

  Handläggare

  + 46 8 473 3057

  Urve Heamägi

  Administrativa frågor

  + 46 8 473 32 74

  Diarienummer 2021-05158

  Statistik för sidan