Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkulär och biobaserad ekonomi - Från teori till praktik

I det här erbjudandet finansierar vi projekt som utreder policy- och beteendefrågor som underlättar omställningen till en biobaserad och/eller cirkulär ekonomi.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som finansieras ska utreda hinder och möjligheter för att driva på omställningen till en cirkulär och/eller biobaserade ekonomi.

Vem kan söka?

Aktörskonstellationer av minst 3 parter (juridiska personer) som har förmåga till och intresse av att i samverkan bidra till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnovas bidrag täcker som högst 80% av projektets totala stödberättigande kostnader där maximalt bidrag per projekt är 1 miljon kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill Vinnova stärka förutsättningarna för att realisera en cirkulär och biobaserad ekonomi1.

  Vi vänder oss till aktörskonstellationer som vill analysera policyfrågor och beteendefaktorer som motverkar en omställning till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi. Vi ser att det kan vara såväl individuella som organisatoriska beteenden i en nationell och internationell kontext. Det kan röra sig om vitt skilda faktorer som behöver belysas och utvärderas, exempelvis affärsmodeller, lagar, regelverk, certifieringar, standarder, arbetsorganisationer- och processer, incitamentsstrukturer, konsumentbeteenden eller styrmedel.

  Projekt som finansieras ska utreda hinder och möjligheter och komma med konkreta förslag på vad som krävs för att för att driva på omställningen till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi och bidra till ett eller flera av utlysningens effektmål:

  • Standarder, styrmedel och lagar som främjar en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.

  • Främja hållbar upphandling som ett verktyg för omställning till cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.

  • Hinder för expansion av cirkulära och/eller biobaserade lösningar har undanröjts.

  • Fler affärsmodeller och företag med grund i en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.

  • Ökad kunskap om cirkulär och/eller biobaserad ekonomi i och mellan värdekedjor, till exempel mellan Business-to-business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Consumer-to-Business (C2B) samt Consumer-to-Consumer (C2C).

  • Finansierade projekt har bidragit till att Sverige är ett föregångsland i omställningen till cirkulär och biobaserad ekonomi i en internationell kontext.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Erbjudandet riktar sig till konstellationer av minst 3 parter (juridiska personer) som har förmåga till och intresse av att i samverkan bidra till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.

  Erbjudandet riktar sig till konstellationer av minst tre parter (juridiska personer) som har förmåga till och intresse av att i samverkan bidra till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.

  De aktörer som är närmast berörda av projektets resultat, det vill säga behovsägare, förväntas vara delaktiga i projektet.

  Aktiviteter som genomförs ska utreda hinder och möjligheter och visa på konkreta exempel/förslag på vad som krävs för att driva på omställningen till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi efter projektets slut.

  Utveckling av tekniska lösningar, liksom lokalt orienterade initiativ eller de som rör ett enskilt företag, är en viktig pusselbit men är inte fokus i detta erbjudande.

  En omställning från ett linjärt och fossilbaserat samhälle till cirkulär och biobaserad ekonomi förväntas bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-05390

  Statistik för sidan