Sju års Vinnova-forskning om kollektivtrafik

Syntes av avslutade och pågående projekt 2000 - 2006

Utgiven
2010-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2010:06
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-03-8
ISSN
1650-3104
Antal sidor
116
Författare
Anna Johansson, Nina Waara & Anders Wärnmark - WSP Analys & Strategi
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Transport

Vinnovas program "Infrastruktur och effketiva transportsystem" innehåller många intressanta projekt inom områdena transportpoltik och kollektivtrafik. Inom programmet hanteras frågor om hur infrastruktur och effektiva transportsystem kan bidra till utvecklingen av transportsystemet så att det i sin tur stödjer en hållbar tillväxt. En central del i detta är att bidra till att uppfylla de transportpolitiska målen. Programmet har haft utlysningar under 2003, 2005 och 2006 och 2008.

Programrådet rekommenderade Vinnova att genomföra analyser inom programmets olika delar. Det första steget i detta arbete är föreliggande syntesarbete i vilket pågående och avslutad forskning inom kollektivtrafikområdet avrapporteras. Utvärderingen har genomförts av WSP Analys och Strategi på uppdrag av Vinnova.

Det är vår förhoppning att syntesarbetet ska ge en rättvis bild av den kollektivtrafikforskning som finansierats inom ramen för programmet.

För kortversion av denna rapport se "Översikt - Sju års Vinnova-forskning om kollektivtrafik" (Vinnova Rapport VR 2010:07).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (525 kB)