Utgiven
2013-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2013:10
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
32
Författare
Jenny Alwin, Lars Bernfort, Nathalie Eckard & Magnus Husberg - Linköpings universitet
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-01997.5
Ämne
Hälsa

I föreliggande rapport redovisas ett delresultat från regeringsuppdraget ”Social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre” som Vinnova fick i mars 2012.

Under 2012 fick Vinnova ett regeringsuppdrag ”Social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre”. Regeringen uppdrog åt Vinnova att i samarbete med universitet och högskolor och i samråd med andra relevanta aktörer vidareutveckla goda exempel kring sociala innovationer. Mer specifikt innebar uppdraget att genomföra ett fördjupat utvecklingsarbete kring sociala innovationer inom boende, lättare servicetjänster, trygghetsskapande insatser och social samvaro. Social innovation är en viktig del av Vinnovas nya fokus på att stärka innovationskraften i offentlig verksamhet för att underlätta spridning och användning av innovationer inom kommuner, landsting och statliga myndigheter.
Social innovation är en åtgärd som syftar till att öka människors välbefinnande genom att identifiera och möta upp sociala behov.

För hela den hälsoekonomiska analysen, läs ”Fixartjänster i Sveriges kommuner (Vinnova Information VI 2013:09).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2268 kB)