Halvtidsutvärdering av branschforskningsprogrammet för skogs- & träindustrin

Mid-term evaluation of the Swedish national research programme for the forest-based sector

Utgiven
2011-april
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2011:05
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-37-3
ISSN
1650-3104
Antal sidor
118
Författare
Tomas Åström, Jakob Hellman, Petra Salino, AnnaKarin Swenning, Tommy Jansson & Anders Håkansson - Faugert & Co Utvärdering AB / Technopolis group
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2010-01175
Ämne
Material, Produktion, Internationell samverkan, Forskning och utveckling i företag, Forsknings- och innovationsmiljöer

Branschforskningsprogrammet för trä- och skogsindustrin är ett FoU-program som gemensamt finansieras av trä- och skogsindustrin samt staten. Programmets övergripande mål är att bidra till hållbar tillväxt, stärka den svenska skogs- och träindustrins internationella position och konkurrenskraft samt bidra till ett framgångsrikt svenskt engagemang inom det europeiska forskningssamarbetet. Programmet startade 2006 och avslutas 2012 och projektportföljen består av totalt 60 projekt med en total ekonomisk omfattning på 530 miljoner kronor.

Under 2010-2011 har en halvtidsutvärdering av programmet genomförts och resultatet av utvärderingen presenteras i den här rapporten. Huvudsyften med halvtidsutvärderingen var att skapa en förståelse för programgenomförandets styrkor och svagheter samt att skapa underlag för beslut om vidareutveckling av FoU-satsningar inom det skogsindustriella området.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (878 kB)