Forsknings- och innovationssamarbete i skuggan av Brexit: Delrapport

Regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet och Vinnova. Utgivare: Vetenskapsrådet

Utgiven
2017-januari
Språk
Svenska
Serienummer
Serie
Extern publikation
ISBN
978-91-7307-351-6
ISSN
Antal sidor
63
Författare
Dan Andrée, Joakim Appelquist, Linda Bell & Jonas Gurell
Pris
Utgivare
Vetenskapsrådet
Diarienummer
Ämne
EU

Regeringen har gett Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att analysera vad ett brittiskt utträde ur EU, Brexit, innebär för svenskt och europeiskt innovations- och forskningssamarbete med Storbritannien. Denna delrapport innehåller analyser av Storbritanniens deltagande och samverkan med Sverige i EUs ramprogram för forskning och innovation samt bilateral samverkan. Vidare görs en första bedömning av möjliga konsekvenser, såväl negativa som eventuella möjligheter vid Storbritanniens utträde ur EU. Beroende på utvecklingen av förhandlingen mellan EU-27 och Storbritannien bör djupare analyser göras inom vissa områden. Uppdraget ska avrapporteras löpande i dialog med Regeringskansliet till och med den 31 december 2018.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (6216 kB)

Senast uppdaterad 6 mars 2018

Statistik för sidan