Forsknings- och innovationssamarbete i skuggan av Brexit: Delrapport

Regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet och Vinnova. Utgivare: Vetenskapsrådet

Published
2017-January
Language
Swedish
Series number
Series
External publication
ISBN
978-91-7307-351-6
ISSN
Number of pages
63
Author
Dan Andrée, Joakim Appelquist, Linda Bell & Jonas Gurell
Price
Publisher
Vetenskapsrådet
Reference number
Subject
EU

Regeringen har gett Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att analysera vad ett brittiskt utträde ur EU, Brexit, innebär för svenskt och europeiskt innovations- och forskningssamarbete med Storbritannien. Denna delrapport innehåller analyser av Storbritanniens deltagande och samverkan med Sverige i EUs ramprogram för forskning och innovation samt bilateral samverkan. Vidare görs en första bedömning av möjliga konsekvenser, såväl negativa som eventuella möjligheter vid Storbritanniens utträde ur EU. Beroende på utvecklingen av förhandlingen mellan EU-27 och Storbritannien bör djupare analyser göras inom vissa områden. Uppdraget ska avrapporteras löpande i dialog med Regeringskansliet till och med den 31 december 2018.

Last updated 6 March 2018

Page statistics