Äldre entreprenörer med sociala innovationer för äldre

En pilotstudie kring en inkubatorverksamhet för äldre - Regeringsuppdrag

Utgiven
2013-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2013:08
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
24
Författare
David Lundborg & Susanne Norman
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-01997.5
Ämne
Hälsa

Under 2012 fick Vinnova ett regeringsuppdrag ”Social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre”. Regeringen uppdrog åt Vinnova att i samarbete med universitet och högskolor och i samråd med andra relevanta aktörer vidareutveckla goda exempel kring sociala innovationer. Mer specifikt innebar upp¬draget att genomföra ett fördjupat utvecklingsarbete kring sociala innovationer inom boende, lättare servicetjänster, trygghetsskapande insatser och social samvaro. Social innovation är en viktig del av Vinnovas nya fokus på att stärka innovationskraften i offentlig verksamhet för att underlätta spridning och användning av innovationer inom kommuner, landsting och statliga myndigheter.

Social innovation är en åtgärd som syftar till att öka människors välbefinnande genom att identifiera och möta upp sociala behov.

Den här delrapporten är en beskrivning av ett helt nytt initiativ att låter entreprenörer över 55 år få möjlighet att utveckla sina idéer i en inkubator. Idéerna ska vara lösningar riktade till i första hand äldre.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (223 kB)