Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Waste Intelligence

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo, Sensor Systems
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har kartlagt behovet av nya mätmetoder och informationshantering för mer resurseffektiv hantering av avfall längs hela avfallshanteringskedjan. Aktiviteterna har främst inriktats på informationsinhämtande kontakter med företag och branschorganisationer inom återvinning av metall och elektronikskrot. Vi har samlat information för att bedöma var mätsystem för karakterisering, identifiering och spårning har störst potential att göra nytta. Vi har identifierat flera materialflöden där det finns stor potential för värdeskapande förbättringar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har identifierat ett flertal processer och materialflöden där förbättrade mätmetoder kan ge förfinad information om materialen och genom bättre separation skapa renare fraktioner. Förbättrad sortering ger ofta dubbel nytta eftersom det dels finns ett ökat värde i att skapa renare materialfraktioner, men det finns även ett värde i att undvika att material hamnar som en förorening i fel process. Flera konkreta problemställningar är intressanta att gå vidare med, men det saknas fortfarande en bärande projektidé som är bred nog att passa för ett fortsatt UDI-projekt.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har haft regelbundna möten under projektets gång för att följa upp och driva projektet framåt. Projektgruppen har arbetat med att samla in information genom kontakter med företag och branschorganisationer för att kartlägga behov och få uppslag till projektaktiviteter. Egna undersökningar har utförts kring befintliga och nya mätmetoder som används inom sortering och klassificering av återvunnet material. Insamlad information har analyserats och diskuterats under de återkommande mötena för att utarbeta en bred och stark plan för ett fortsatt UDI-projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00831

Statistik för sidan