Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

VIT-Pre

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Distansöverbryggande teknik
Bidrag från Vinnova 995 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet hade som delmål att undersöka om det fanns alternativa sensorer som kunde förbättra systemprestandan. En undersökning kring bland annat magnetsensorer visade att så var fallet. Dessa har köpts in och testats både i labbmijlö och ute i fält med mycket gott resultat. Projektet har även testat debugverktyg och energimätningsinstrument som varit till hjälp för att få till stånd tester och energibudgetar. Laseravståndssensorer har testats och tekniken verkar lovande men mer tid behövs för integration och test. Fortsättningsprojekt: Planering pågår

Långsiktiga effekter som förväntas

Ur teknisk synvinkel (radiomässigt mm.) så medför stolpmontering stora fördelar och är en mycket möjlig väg framåt för iRoad. Radiomässigt visar våra testeren förbättrad räckvidd på ca 50-75 m vilket kan förbättras ytterligar med antenner anpassade för monteringen över marknivå. Projektet har utvärderat en ny magnetsenor med bättre SNR och möjlighet till längre detektionsavstånd och pålitligare fordonsdetektion. Energimässigt-Bättre möjligheter för batteri, solcellsladdning mm. Vi ser stora möjligheter att vidareutveckla iRoad-tekniken via stolpmontering

Upplägg och genomförande

Detta projektteam har jobbat ihop under lång tid och känner varandra väl. Detta har underlättat själva projektarbetet. Projektmedlen fördelades mellan många parter vilket gjorde att varje deltagare hade få timmar i projektet, vilket innebar begränsad tillgänglighet av deltagare och skapade svårigheter att planera in gemensamma möten eller arbetspass. En lärdom här är att det varit bättre att fokusera pengarna på färre parter/personer för att därigenom få större fokus och momentum i projektet. Samtidigt ser vi mycket goda resultat och att Antnäs testsite är mycket värdefull!

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-05113

Statistik för sidan