Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Visionteknik som produktionsstöd vid tillverkning av fiberkompositprodukter

Diarienummer
Koordinator Compraser ekonomisk förening
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet och målet med projektet har uppfyllts, dvs förutsättningarna har identifierats för ett fortsatt projekt med lämpliga val av visiontekniker, en lämplig aktörskonstellationer med olika branscher, samt lämpliga applikationer som skulle lösa en av de viktiga samhällsutmaningarna inom konkurrenskraftig produktion. Dock var slutsatsen att tills vidare, innan en större ansökan genomförs, invänta resultat av redan pågående projekt, samt tydligare behov från industrin.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet från initieringsprojektet har inneburit en identifiering av nya samarbetspartners och underleverantörer, ett antal lämpliga kommersiellt tillgängliga visiontekniker, ett antal nyckelapplikationer samt en bedömning av teknik- och applikationsmognad hos både leverantörer och användare. Effekterna av projektet är en ökad generell förståelse och medvetenhet hos genomförande partners inför potentialen och möjligheterna att utnyttja visionteknik inom produktion.

Upplägg och genomförande

Projektplanen och arbetsformen för initieringsprojektet fastslogs på en workshop i början av juni. Projektarbetet utfördes sedan av forskningsutförarna, följdes upp med månadsvisa möten inom denna grupp. Två möten och en andra workshop hölls med projektets identifierade industriella partners under hösten. Detta upplägg har resulterat i att vi till stora delar uppfyllt de syften och mål projektet satte upp från början.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00674

Statistik för sidan