Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Virtuell beredning av operationer för fordonsunderhåll UNIFICATION

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 7 955 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - oktober 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att bidra till introducering av automation i manuell montering för flexibel och effektiv produktion. Detta har uppnåtts genom att utveckla en förståelse för helheten och inte bara för de diskreta tekniker kopplade till kollaborativa robot system. Genom att utveckla metoder för styrning, kommunikation och banplanering och verktyg som används av både människa och robot och testa dessa i verkligheten har ökat både förståelsen och kunskapen för vad som krävs för att utveckla den nya typen av automation.

Långsiktiga effekter som förväntas

En modellerings- och styrmjukvara (Sequence planner, SP) för online-automatiserad planering och formell verifiering har vidareutvecklats och använts. Dynamisk banplanering i IPS har utvecklats för att möjliggöra ett mer flexibelt och säkert system för samarbete mellan människa och maskin. En prototyp av ett smart verktyg har utvecklats och möjliggör utbytbarhet mellan robot och människa. Utvärdering av säkerhetsstandarder resulterade i ett förslag om ett nytt samarbetsläge, som kan vara som input när standarder ska uppdateras.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära samarbete mellan industri och akademi med fokus på fallstudier vilket har genererat konkreta industriella demonstratorer som har varit inriktade på de industriella behoven. Projektet har genererat generaliserbara akademiska resultat, som bok kapitel, konferensbidrag, examensarbeten och en licentiatuppsats. Resultatspridning har också gjorts genom publika filmer, utveckling av hårdvara (För närvarande, görs en patentbarhetsbedömning för en del av hårdvara som tagits fram under projektet) och mjukvara som kan användas som open-source.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 november 2020

Diarienummer 2017-02245

Statistik för sidan