Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verktyg och metodik för att stödja framtidens digitala lärande

Diarienummer
Koordinator Doberman AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har uppfyllt vårt syfte och mål, genom designmetodik har vi testat och innoverat fram ett antal nya metoder vilka kan hjälpa användningen av digitala verktyg i skolan. Projektet har resulterat i att deltagande lärare känner sig mer kompententa inom det digitala området och i designmetoder vilka de ämnar börja använda och dela med kollegor. Två konkreta koncept för digitala verktyg anpassade efter elever och lärares behov har tagits fram, testats och utvärderats av deltagare från privat sektor. övergripande har vi funnit stöd för att ta metod och koncept vidare till fas 2.

Långsiktiga effekter som förväntas

Satta mål har uppnåtts. Metoder och verktyg utvärderats och utvecklats tillsammans med lärare, elever och experter. Lärare har utbildats i servicedesignmetodik. Delar av inlärd metodik vilka lärarna menar är innovativa sätt att arbeta i klassrummet har valts ut för att användas i vardagen och spridas till andra lärare. Detta bör stödja den kontinuerliga utvecklingen i undervisningen samt deras kompetensutveckling. Två koncept för digitala verktyg har tagits fram baserade på elevers och lärares behov och utvärderats i marknadspotential av representanter från privat sektor.

Upplägg och genomförande

Att teoretiskt och praktiskt vägleda lärare i servicedesignmetodik har fallit väl ut, samtliga process-steg har genomförts med gott resultat. Vi har funnit att delar av processen behöver extra expertstöd i synnerhet att bedöma vad som är tillräcklig och relevant data, skapa insikter och göra analys. Projektet har nått sina dubbla mål dock hade en tydligare uppdelning mot respektive mål i genomförande kunnat möjliggöra ett tydligare fokus för projekt teamet. Kontinuerlig utvärdering av processen mha forskare har varit ett bra sätt att säkra kvaliteteten i genomförandet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04320

Statistik för sidan