Verklighetslabbet för innovativ resurshantering i Borås

Diarienummer 2016-05015
Koordinator Borås Energi och Miljö AB - Borås Energi och Miljö AB, Borås
Bidrag från Vinnova 293 200 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Verklighetslabb

Syfte och mål

Nya lösningar i form av informationsmaterial för att öka mängden insamlat matfett har tagits fram och testats med tilltänkta mottagare. Uppsatta mål för läkemedelsrester prioriterades om från utveckling insamlingssystem till fokus på andra uppströms åtgärder och nedströms rening av läkemedelsrester. Förändringen motiverades av ny kunskap om vilka strömmar av läkemedel som utgör den största belastningen på miljön. Nya utmaningar som källsorterande avlopp har adresserats men togs inte vidare. Nya intressenter har inkluderats i arbetet med läkemedelsrester.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har genererat nya lösningsförslag för främst minskning av fett men även läkemedelsrester i avloppet. Nytt informationsmaterial och nya strategier förväntas generera en ökad mängd insamlat fett och bättre drift. Initiativ har tagits till uppströms åtgärder vid infektionsklinik på närliggande sjukhus med fokus på minskad risk för spridning av antibiotikaresistens. Omvärldsbevakning för fett och läkemedelsrester har gett en ökad kunskap för framtida arbete tillsammans med nya intressenter. I nuläget kommer dock detta inte ske inom ett verklighetslabb.

Upplägg och genomförande

Inom delprojekt fett i avloppet genomfördes intervjuer med 86 boende på Norrby för att bena ut nuläge och utvecklingspotential av nuvarande insamlingssystem. Med detta underlag har ett nytt informationsmaterial tagits fram och en ny behållare för insamling skall också testas. För delprojekt läkemedelsrester prioriterades åtgärder för rening av läkemedelsrester högre än insamling av överblivna läkemedel, på grund av ny kunskap om miljöpåverkan från konsumerade läkemedel. Arbetet fokuserades här till omvärldsanalys, provtagning och kontakt med nya intressenter.

Externa länkar

Projektbeskrivning av verklighetslabbet på hemsidan för Borås innovationsplattform.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.