Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Värmeledande papper

Diarienummer
Koordinator STORA ENSO PAPER AKTIEBOLAG - Kvarnsvedens pappersbruk
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Viktiga resultat som projektet gav

Värmeledande papper är ett innovationsprojekt som syftar till att undersöka möjligheter att ställa om traditionell pappersproduktion till nanografitpapper (NGP) med nya egenskaper. Projektet är tvärdisciplinärt och innefattar hela värdekedjan, samt är designat för att tidigt kunna nå helhetsinsikter kring potentiell marknad, kostnader och möjligheterna att skala upp till en pilot eller fullskaleproduktion. Ur detta perspektiv har projektet fungerat mycket effektivt och har hjälpt de ingående parterna att fatta tydliga beslut kring eventuellt fortsatt arbete.

Långsiktiga effekter som förväntas

De tekniska resultaten i form av skalbara processer för att tillverka NGP är goda. Det tillverkade papperet visar god mekanisk integritet samt mycket god elektrisk ledningsförmåga. Däremot uppnåddes inte värmeledande förmåga i den omfattning som önskades till passiv värmeledning. Minskad kostnad för nanografit har identifierats som en viktig faktor för att kunna introducera NGP på en marknad. Exempel på direkta effekter av genomfört projekt är generering av ny IP som planeras patenteras av en part, samt identifieringen av ett möjligt affärssamarbete mellan två parter.

Upplägg och genomförande

Projektet var medvetet upplagt på ett tvärdisciplinärt sätt med ny samverkan där träfiberbaserad industri kopplas till en ny råvara och till nya slutanvändare. Detta upplägg var uppskattat och ledde bl a till nya projektuppslag och ett nytt möjligt affärssamarbete mellan två parter. Tillverkningen av en NGP prototyp i början av projektet bidrog till konkreta diskussioner med slutanvändare och riktade effektivt in samtalet kring hur en sådan prototyp kunde modifieras och kombineras för att nå till effektiva lösningar för slutanvändaren.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 september 2017

Diarienummer 2017-03020

Statistik för sidan