Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvinning av molybden som ett tilläggsvärde vid stålproduktion

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi och kemiteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med arbetet var att utveckla en hydrometallurgisk process för selektiv återvinning av molybden från stålindustrins stoft. Nya prover karakteriserades, optimala parametrar för selektiv lakning och extraktion bestämdes. Med den utvecklade processen kan Mo lakas med 90% utbyte med bara 10% av stoftets Zn-innehåll som kontamination. I extraktionen separerades sedan Mo från Zn. Genom processmodellering med McCabe-Thiele metoden bestämdes startvärden för uppskalning till industriell skala.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den hydrometallurgiska process för återvinning av Mo från stålindustrins stoft som utvecklades i projektet kan ge ett väsentligt ökat värde hos dessa stoft. Med processen kan Mo återvinnas selektivt. Eftersom Mo bedöms vara ett av de kritiska råmaterialen för den europeiska metallindustrin baserat på begränsade reserver och miljörestriktioner (miljöproblem) vid utvinningen kan användning av inhemska källor i form av biprodukter begränsa beroendet av import av Mo och därmed stödja den metallurgiska industrin.

Upplägg och genomförande

Projektet delades i tre steg. Det första steget var noggrann fysikalisk och kemisk karakterisering av stoftprover från stålindustrin. I det andra steget designades och testades en selektiv lakning av Mo. Steg 2 visade att Mo kan lakas ut effektivt med låg koncentration av hydroxid och att lakvätskan inte behöver värmas. Efter lakningen kan Mo separeras från kontaminerande metaller, främst Zn, med konventionell vätskeextraktion. Resultaten indikerar en process med låg miljöpåverkan och kostnad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 juni 2017

Diarienummer 2017-02220

Statistik för sidan