Utveckling och kommersialisering av massiv trägrundläggning inom husproduktion

Diarienummer 2017-01927
Koordinator SVENSK TRÄGRUNDLÄGGNING AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2015-06960-en

Syfte och mål

Syftet har varit att genom Svensk Trägrundläggning AB belysa och visa på möjligheterna både ekonomiskt, klimatmässigt och kretsloppsmässigt för vilken stor utvecklingspotential denna produkt skulle kunna komma att få för träbranschens aktörer. Svensk Trägrundläggning AB har för avsikt att driva denna kunskap framåt och utveckla idén. Utredningsarbetet som möjliggjorts av Vinnova har givit en bred grund som bör borga för att intresse och stöd skall kunna hittas hos träbranschen. Så att denna idé kan utvecklas, för den tyngst delen av huskonstuktionens alla delar.

Resultat och förväntade effekter

I utredningsarbetet har vi berört de mest centrala delarna för denna huskonstruktionsdel. Vi har tittat på: Lufttäthet i skarvar som uppkommer i nya materialkombinationer, detta genom labbförsök. Termiska faktorer som tröghet, energiåtgång och övertemperaturer vid lagring av energi, genom beräkningar och simuleringar. Fuktmässigt, situationen för våtrum och byggfukt, med och utan luftventilering, detta genom simulationer. Konstruktions stabilitet både när det gäller mindre och större byggnader, beräkningar. Biokolning för produktens ökad klimatstabilitet.

Upplägg och genomförande

Det har känns viktigt att få produktidén/den massiva trägrundläggningen belyst och utredd ur ett så brett och kompetent perspektiv som möjligt utifrån den budget som möjliggjorts tack vare stödet från Vinnova. Svensk Trägrundläggning AB har kunnat anlita personer som är ledande inom olika ämnes och kompetensområden rörande byggnation här i Sverige. Utredningsarbetet har fortlöpt i en konstruktiv anda, vilket har mynnat i ett bra material som bör väcka intresse hos träbranschens olika aktörer. I detta sammanhang har Svensk Trägrundläggning AB tänkt vara samlande och drivande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.