Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av en ny metod för utvärdering av bergförstärkningens funktion i seismiskt aktiva gruvor

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 4 850 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål uppfylldes. Metoder (i) som relaterar seismiska parametrar med andra faktorer som påverkar skadeutvecklingen på berg och bergförstärkning samt (ii) för utvärdering av bergförstärkningens funktion genom skadeutredning och (iii) för att definiera kraven på bergförstärkningen i seismiskt aktiva gruvor har utvecklats. Implementeringen av dessa metoder kommer att minska antalet produktionsstörningar, och därmed risken för personskador, skador på utrustning och produktionsbortfall.

Långsiktiga effekter som förväntas

En skadeutredningsmanual som kan användas för att direkt efter en seismisk händelse utreda skador orsakade av seismiska händelser samt genom att samla in data om skadorna, geologin och den seismiska källans egenskaper. Nya metoder för utvärdering av bergförstärkningssystemens funktion/effektivitet i seismiskt aktiva gruvor. Nya metoder för numerisk analys av underjordsöppningars och bergförstärkningens respons på seismisk belastning. En ny bergförstärkningsstrategi för seismiskt aktiva gruvor i Sverige.

Upplägg och genomförande

Studien omfattade: Skadeutredning, fältmätningar och analys. Sex seismiska händelser i tre svenska gruvor har studerats med hjälp av en innovativ skadeutredningsmetod. Olika typer av instrumentering installerades i tre svenska gruvor. Fyra seismiska händelser som inträffat i eller i närheten av de instrumenterade områdena har utretts. Skadeutredningarna, fältmätnings- och övervakningsdata analyserades och integrerades för att utveckla en ny metod för utvärdering av bergförstärkningens funktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-01944

Statistik för sidan