Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av en beslutsstödsmetod för kartläggning, insatser och uppföljning av sociala risker i samverkan

Diarienummer
Koordinator LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN - Länsstyrelsen Örebro län
Bidrag från Vinnova 376 065 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande syftet är att förebygga och minska sociala risker i samhället. Under initieringsfasen (steg 1) som sträcker sig mellan maj 2013-januari 2014 är målet att bilda en ändmålsenlig konstellation med aktörer för att i nästa steg tillsammans arbeta för att uppnå projektets övergripande syfte och mål. En konstellation av experter, forskare och personer med praktisk erfarenhet från förebyggande arbete inom området har skapats. Arbetsgruppen har knutit till sig viktiga och relevanta personer, lokala, regionala och nationella aktörer som behövs i nästa steg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har under initieringsprojektet lyckats formera en mycket stark konstellation av aktörer. En central aktör är Nethouse örebro AB med gedigen erfarenhet av att utveckla beslutsstödsmetoder. En expertgrupp och en referensgrupp är en annan. Samtliga övriga personer och instanser som engagerats i konstellationen är också viktiga. Initieringsprojektet har också stärkt oss i vetskapen om att metoden och tillhörande forskningsdatabas har stor potential. För att nyttiggöra resultaten insåg arbetsgruppen att en genomtänkt affärsmodell måste ligga till grund för nästa steg.

Upplägg och genomförande

Arbetet med att skapa en konstellation av aktörer har varit en viktig process som lagt grunden för nästa steg. Arbetsgruppen har haft kontinuerliga möten under hela projektperioden. Vi har bjudit in experter, forskare och personer med konkreta erfarenheter av förebyggande arbete kopplat till sociala risker. Länsrådet bjöd in till ett framtidsmöte där vi fick kontakt med relevanta lokala, regionala och nationella aktörer. Sammantaget har dessa möten gett oss värdefull kunskap och en bättre bild av behovet av att fortsätta utveckla idéerna om en framtida beslutstödsmetod.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00641

Statistik för sidan