Utvärdering av falldämpande golv som förebyggande åtgärd på äldreboende

Diarienummer 2016-02596
Koordinator Stockholms Stad - Stureby vård och omsorgsboende
Bidrag från Vinnova 830 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2016

Syfte och mål

Golvkonstruktionen skall tas från prototyp till ett mer ´färdigt´ falldämpande golv som ska kunna ligga kvar i minst 10 år efter installation. Uppnå en golvlösning för det falldämpande golvet som uppfyller krav ur kostnads- och kvalitetsperspektiv. Säkerställa att konstruktionen verkligen reducerar mängden höftfrakturer genom inläggning av golvet i ett antal vårdenheter tillsammans med kontinuerlig mätning av antal fall och antal fallskador jämfört med enheter utan falldämpande golv.

Förväntade effekter och resultat

Det fallskadereducerande golv som detta projekt syftar till att ta fram skulle minska antalet frakturer och andra skador som uppstår vid fall och därmed minska kostnaderna för samhället samt minska lidandet för de patienter som har fallit. Biomekaniskt verifierad konstruktion klar samt installationen med en yta på mellan 400-500m2 installerad där man under ett års tid kan mäta en minskad fallskadefrekvens.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer jobba med tillverknings- och monteringslösningar som fungerar för att producera och montera golvet för minsta pris och bästa funktion. Optimering av material och geometri för golvet för att minska påkänningarna och frakturriskerna utan att det samtidigt inte blir för mjukt. Därefter installeras golvet på totalt ca. 400 m2 och information om fall och skador samlas in kontinuerligt. Primära utfallsmått är fallskada/vårddygn, fall/vårddygn, skada/fall och tid till skada.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.