Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utemiljöförvaltningens sharing - samutnyttjande av resurser när städerna förtätas

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Förtätningen i städerna kräver effektivare användning av tillgängliga ytor. Vi ska vi utveckla förvaltningen av stadens gemensamma ytor och investeringar så att vi får ut mera av resurserna samförvalta och samutnyttja. Vi arbetar med utemiljön där vinsterna av att samutnyttja och samförvalta är uppenbara. Vår lösning är att kommunen initierar samförvaltning i anslutning till förtätningsprojekt då mark- och fastighetsägare ändå möts för att planera förändringar. I detta steg har grunden lagt för att utveckla en process för samutnyttjande och samförvaltning.

Långsiktiga effekter som förväntas

När vi är klara med steg 3 kommer många av förvaltarna i de större städerna att förvalta utemiljöerna med samordnade och gemensamma resurser, fler funktioner ryms på samma yta, ekosystemtjänsterna utnyttjas bättre och stadsborna får mer nytta av städernas utemiljöer. Arbetsmetodiken är det centrala resultatet av projektet och en första modell har tagits fram i steg 1 och ska tillämpas i steg 2, utvecklas vidare i steg 3 och föras ut till andra städer. En viktig effekt av samutnyttjande och samförvaltningen är att göra delande möjligt och i förlängningen att göra förtätning möjlig.

Upplägg och genomförande

I detta projekt har vi initierat ett samarbete med förvaltare av bostadsmark, kyrkogårdar, fastigheter, gator mm för att hitta vägar att övervinna hinder och utveckla former för samutnyttjande och samförvaltning. I steg 1-projektet har vi arbetat med att skapa förutsättningar för pilotprojekt. Ett första förslag till arbetsmetodik för att initiera och etablera samutnyttjande och samförvaltning har tagits fram. Enkäter har gjort hos olika förvaltare som för att få deras syn på samförvaltning, en litteraturstudie och en marknadsanalys har genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2017

Diarienummer 2017-01267

Statistik för sidan